Reactie op Wetsontwerp versterking Bestuur pensioenfondsen

12 maart 2012

In een brief aan de vaste Commissie voor SZW uit de Tweede Kamer van 12 maart 2012 geeft de Stichting van de Arbeid een eerste reactie op hoofdlijnen op het bij de Kamer ingediende Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen.
De Stichting schrijft dat zij niet aan de conclusie kan ontkomen dat het wetsvoorstel op een aantal cruciale punten niet goed doordacht lijkt. Het wetsvoorstel focust eenzijdig op het besturen als zodanig en houdt te weinig rekening met de pension fund governance die nodig is voor de uitvoering van pensioenregelingen waarover aan de cao-tafel wordt onderhandeld. Als gevolg van het Pensioenakkoord zullen verschuivingen plaatsvinden in de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen cao-partijen en het bestuur van het pensioenfonds. Het wetsvoorstel besteedt echter geen aandacht aan die verantwoordelijkheidsverdeling. In de brief gaat de Stichting ook kort in op een aantal specifieke (vraag)punten zoals over de zeggenschap over het bestuursmodel, de onderbouwing van de mogelijke bestuursmodellen en het schrappen van het gecombineerde bestuursmodel alsmede over de positie van de werkgever en de focus op evenwichtige belangenbehartiging.