Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Stichting van de Arbeid reageert in brief aan EU-commissarissen Barnier en Andor op het Witboek Pensioenen en op de in dat kader voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn

Stichting van de Arbeid reageert in brief aan EU-commissarissen Barnier en Andor op het Witboek Pensioenen en op de in dat kader voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn

6 september 2012

Sociale partners zijn het met veel aanbevelingen uit het Witboek eens, maar dat geldt niet voor de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Een grondige herziening wordt op dit moment niet nodig geacht en sociale partners zijn zeer bezorgd over het voornemen om een level playing field te realiseren tussen verzekeraars en pensioenfondsen. Dit door de hogere pensioenbuffers van Solvency-2 die voor verzekeraars gaan gelden, ook van toepassing te laten zijn op pensioenfondsen. De Stichting van de Arbeid acht het een fundamenteel verkeerde aanpak om een dergelijk level playing field na te streven voor het uitvoeren van pensioenproducten die wat de mate van zekerheid betreft wezenlijk van elkaar verschillen.
Het verhogen van de buffereisen voor pensioenregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd, lijkt in het belang van deelnemers aan arbeidspensioenregelingen maar is dit in de Nederlandse situatie niet. Linksom of rechtsom leidt meer zekerheid voor de aanvullende pensioenen die door fondsen worden uitgevoerd tot hogere kosten of tot lagere pensioenen. Dit zou, zeker in deze periode van economische recessie, uitermate ongunstig uitwerken op de economische situatie van het bedrijfsleven.