Verzoek aan VNG om inzicht te verschaffen in het taalaanbod van gemeenten voor de aanpak van laaggeletterdheid

19 oktober 2012

De Stichting van de Arbeid en Stichting Lezen & Schrijven hebben een website ontwikkeld (www.taalwerkt.nl) om laaggeletterdheid in bedrijven aan te pakken. De website is bedoeld voor werkgevers, p&o-functionarissen, vakorganisaties en brancheorganisaties, en voor werknemers die zelf moeite hebben met lezen en schrijven. Met één druk op de knop moet informatie kunnen worden verkregen over het concrete aanbod, de beschikbare middelen, de criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een cursus, etc. Ook moet helder zijn welke samenwerkingsverbanden van gemeenten, werkgevers, vakorganisaties, uitzendorganisaties, brancheorganisaties er zijn om laaggeletterdheid lokaal en/of regionaal aan te pakken.

Wat betreft het aanbod van gemeenten is de informatie echter nog niet inzichtelijk. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van laaggeletterdheid en ontvangen hiertoe middelen vanuit de landelijke overheid via het participatiebudget. Het is van groot belang dat het aanbod van gemeenten toegankelijk wordt gemaakt voor de bezoekers van taalwerkt.nl.
Aan de VNG is het verzoek gedaan om te bewerkstelligen dat het benodigde inzicht op korte termijn wordt gegeven.

Daarnaast is in de brief aandacht gevraagd voor een door bedrijven vaak genoemd knelpunt, namelijk dat gemeenten taalcursussen faciliteren voor werknemers die in de gemeente waar het betreffende bedrijf is gevestigd woonachtig zijn. De werkgever moet dus voor werknemers die niet in de gemeente wonen waar het bedrijf is gevestigd meerdere gemeenten benaderen voor ondersteuning. Dat is omslachtig en roept begrijpelijkerwijs weerstand op bij werkgevers. De Stichting heeft de VNG verzocht actief te stimuleren dat gemeenten hiervoor oplossingen bedenken zodat het aanbod toegankelijker wordt voor werkgevers en werknemers in bedrijven.

taalwerkt.nl
een website met informatie en concrete handreikingen voor werkgevers en werknemers over de aanpak van laaggeletterdheid