Heroverweging systeem van waardeoverdracht

17 december 2012 -

Met dit advies op hoofdlijnen reageren deze de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op een adviesaanvrage van de vorige minister van SZW, de heer Kamp, van 13 februari 2012. Zij zijn het eens met de opvatting van de vorige minister van SZW dat er aanleiding is om het huidige systeem van waardeoverdracht te heroverwegen. De oorspronkelijke doelstelling van het wettelijke recht op waardeoverdracht, te weten het voorkomen van pensioenverlies na baanwisseling bij eindloonregelingen, is als gevolg van de massale overgang naar middelloonregelingen komen te vervallen. Daarnaast doen zich problemen voor bij de uitvoering van waardeoverdrachten waarvan de bijbetalingsproblematiek wel het meest in het oog springt. De overgang naar nieuwe het geheel voorwaardelijke, maar wel reƫle pensioencontract zal de complexiteit van de keuze om wel of niet overdragen nog verder vergroten en een majeure aanpassing van de rekenregels voor waardeoverdracht noodzakelijk maken.

Omdat de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hechten aan de individuele keuzevrijheid van werknemers om bij baanwisseling de waarde van hun opgebouwde pensioenaanspraken wel of niet te kunnen overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever, willen zij een serieuze poging doen om te onderzoeken of het recht op waardeoverdracht in stand kan worden gehouden. Deze organisaties willen nader onderzoeken of door een wijziging van de systematiek van waardeoverdracht waarbij op basis van een wettelijk recht op afkoop en inkoop de gefinancierde waarde van de aanspraak wordt overgedragen de gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost, zonder dat nieuwe bezwaarlijke knelpunten ontstaan. Ook zal de nieuwe systematiek rekening moeten houden met de contouren van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) dat het nieuwe type pensioencontract mogelijk moet maken. Een belangrijk element van de te onderzoeken nieuwe systematiek is dat afkoop en inkoop in beginsel plaatsvinden op basis van de geldende tarieven hiervoor van de betrokken pensioenuitvoerders. De huidige wettelijke rekenregels zouden daarmee kunnen worden geschrapt.

Bij de verdere uitwerking zullen nog meerdere vraagpunten verkend en beantwoord moeten worden. Samen met vertegenwoordigers van SZW en deskundigen uit het pensioenveld willen de drie organisaties de komende maanden in samenhang met de uitwerking van het nieuwe FTK een vervolgadvies voorbereiden. Het dossier zal daarom in 2013 tijdig moeten worden afgerond om een gelijktijdige aanpassing van de Pensioenwet mogelijk te maken.