Aanbeveling, Advies, Nota 2013

Uitwerking Sociaal Akkoord met betrekking tot opbouw en duur WW

24 december 2013


Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

10 december 2013


Pilotproject vangnetters

5 december 2013


Brief over Rapport van de Commissie UFR

27 november 2013


Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

31 oktober 2013


Sociaal akkoord blijft overeind

15 oktober 2013


Code Pensioenfondsen

12 september 2013


Reactie Stichting op internetconsultatie nieuwe spelregels pensioenfondsen

11 september 2013


Aanbeveling pensioencommunicatie

4 juli 2013


Nadere verkenning Waardeoverdracht op basis van gefinancierde waarde

28 juni 2013


Verzoek uitstel calamiteitenregeling

17 juni 2013


Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

14 juni 2013


Toekomstbestendige inrichting systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren

12 juni 2013


Rapport over aanpassing kabinetsvoorstellen pensioenopbouw (Witteveenkader)

7 juni 2013


Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen

14 mei 2013


Voortgang besprekingen in de Sociale Agenda in de Stichting van de Arbeid

25 maart 2013


Reactie op de blauwdruk Algemene Pensioeninstelling (API)

25 maart 2013


Stichting van de Arbeid adviseert over pensioencommunicatie

19 maart 2013


Voorgenomen aanpak jeugdwerkloosheid

19 maart 2013


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma en de Nationaal Sociale Rapportage in het kader van de EU-2020-strategie

14 maart 2013


Aanpassing Wet op de Ondernemingsraden

25 februari 2013


Faciliterende rol overheid vervolg project arbocatalogi

7 februari 2013


Keuze bestuursmodel wetsontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

4 februari 2013


Commentaar bij het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

29 januari 2013


Aanbeveling toepassing Convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over het in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen

23 januari 2013


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013


De toegang van uitzendkrachten tot opleiding

14 januari 2013


Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbondsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013


Zoeken in StvdA adviezen