Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Aanbeveling toepassing Convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars

Aanbeveling toepassing Convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over het in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid in pensioenregelingen

23 januari 2013

De Stichting ondersteunt een recent ondertekend convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dat erop is gericht dat werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen de inkomensbescherming behouden op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen. De Stichting doet ook een aanbeveling aan (cao)-partijen betrokken bij pensioenregelingen om deze regelingen aan te passen aan de in het convenant gemaakte afspraken.

De afspraken in het convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars regelen het zogeheten ‘in- en uitlooprisico’ bij het wisselen van baan; dit om ‘gaten’ in de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico te voorkomen.

Daarnaast bevat het convenant afspraken over de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling voor de werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn wanneer hun werkgever van pensioenuitvoerder wisselt en er geen collectieve waardeoverdracht plaatsvindt.

De Stichting van de Arbeid ondersteunt dit convenant met een aanbeveling aan partijen betrokken bij pensioenregelingen met dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico en aan pensioenuitvoerders om de regelingen uiterlijk per 1 januari 2014 in overeenstemming te brengen met de bepalingen uit het convenant en in de uitvoeringspraktijk ook in lijn daarmee te handelen. De aanbeveling van de Stichting is opgenomen in een brief aan de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers. De Stichting verzoekt de centrale organisaties de aanbeveling nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van aangesloten partijen betrokken bij pensioenregelingen en de doorwerking ervan te bevorderen.