Faciliterende rol overheid vervolg project arbocatalogi

7 februari 2013

De Stichting van de Arbeid vraagt in haar brief d.d. 7 februari 2013 aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de faciliterende rol en verantwoordelijkheden van de overheid op zich te nemen ten aanzien van de implementatie van bestaande arbocatalogi, de uitbreiding met prioritaire arborisico’s en de ontwikkeling van nieuwe catalogi. Sociale partners zijn op brancheniveau primair verantwoordelijk voor het actueel houden van de eigen catalogus. Een digitaal signaleringssysteem onder verantwoordelijkheid van de overheid zou daarbij echter behulpzaam kunnen zijn. Zo zou per arborisico een overzicht kunnen worden verkregen van oplossingen voor arbovraagstukken. Ook kan inzichtelijk worden gemaakt welke arborisico’s in welke catalogi zijn beschreven. Via een dergelijk systeem kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving of vernieuwingen in de techniek kenbaar worden gemaakt.
In haar brief geeft de Stichting van de Arbeid eveneens aan dat zij zich zorgen maakt over de handhaving door de Inspectie SZW.