Code Pensioenfondsen

12 september 2013

Code Pensioenfondsen uitgebracht

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen opgesteld. De code bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat ook uitgebreid in op daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen en zittingstermijnen. Onderwerpen als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen komen ook aan bod. Partijen beogen met de code de verhoudingen binnen het pensioenfonds en de communicatie met de belanghebbenden transparanter te maken en bij te dragen aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’. De code is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW met het verzoek om de inhoud wettelijk te verankeren. Gerard Riemen (Pensioenfederatie) is ervan overtuigd dat de code het functioneren van pensioenfondsen verder verbetert: “Voor belanghebbenden wordt duidelijker hoe een pensioenfonds het toevertrouwde geld beheert en hoe alle belangen evenwichtig afgewogen worden. Zo kan de code ook bijdragen aan het herstel van vertrouwen”.

Deskundigheid, betrokkenheid en goede samenwerking vormen de basis voor goed bestuur van een pensioenfonds en voor alle andere interne organen die daarbij een rol spelen. De code richt zich op de drie bestuurlijke kernfuncties: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Dit alles in goede balans via een sluitend systeem van controle en evenwicht tussen de functies. Want alleen als een pensioenfonds de juiste balans weet te vinden tussen de bestuurs-, toezicht- en verantwoordingsfunctie kan het optimaal functioneren. Gijs van Dijk (FNV) en Ap Fraterman (VNO-NCW) vinden het voor het draagvlak van groot belang dat de code door sociale partners en de pensioenuitvoerders zelf is opgesteld: “Zelfregulering is de beste weg om zaken voor elkaar te krijgen. Gedegen verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden bij pensioenfondsen is wat ons betreft de kern van deze Code”.

De code is de opvolger van de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid uit 2005. De code past bovendien in het veelomvattende traject om het Nederlandse pensioenstelsel te moderniseren en houdbaar te maken voor de toekomst. Een speciale monitoringcommissie, in hoofdzaak bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal gaan toezien op de naleving van de code en gaat daarover jaarlijks schriftelijk rapporteren aan de Pensioenfederatie, de Stichting van de Arbeid en de staatssecretaris van SZW. In die rapportage signaleert de commissie ook ontwikkelingen en doet zij aanbevelingen over aanpassingen van de code.


Download hier de code.