Aanbeveling taal en rekenen in het mbo

3 november 2014

Het streven is dat elke jongere van school gaat met een volwaardig diploma. Echter, de praktijk wijst uit dat de eisen die aan taal en rekenen worden gesteld niet haalbaar zijn voor iedereen. Studenten die wel voldoen aan de beroepsspecifieke kwalificaties maar niet aan het gewenste taal- en rekenniveau krijgen geen mbo-diploma.
Om te voorkomen dat jongeren, voor wie de taal- en rekeneisen een belemmering vormen voor het behalen van een mbo-diploma, zonder diploma het onderwijs verlaten en daarmee minder kansen hebben op de arbeidsmarkt pleit de Stichting van de Arbeid voor de invoering van een uitzonderingsregeling. Deze studenten zouden de mogelijkheid moeten krijgen om toch een certificaat of branchediploma te behalen.
Op 3 november 2014 heeft de Stichting van de Arbeid een brief aan de Tweede Kamer gezonden met het verzoek deze aanbeveling te betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting op 6 november 2014.