Tekort aan bbl-plekken heeft meerdere oorzaken

8 december 2015

In haar brief d.d. 11 augustus 2015 verzoekt minister Bussemaker van het ministerie van OCW de Stichting van de Arbeid om te kijken of het noodzakelijk is om in cao’s nieuwe afspraken te maken die leiden tot meer kansen voor jongeren op een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) plek en daarmee op een baan. De Stichting van de Arbeid stelt in haar antwoord d.d. 8 december 2015 dat het aan decentrale sociale partners is om cao-afspraken te maken over bbl-plekken die aansluiten bij de behoefte in de branche. Los van de cao-afspraken is in een groot aantal sectorplannen het creëren van bbl-plekken opgenomen. Daarnaast wijst de Stichting van de Arbeid op knelpunten die een rol spelen bij de bbl-problematiek. Zij adviseert de minister om de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hierover advies te vragen zodat sociale partners en het middelbaar beroepsonderwijs deze knelpunten gezamenlijk kunnen oppakken.