Naar een EVC met meer slagkracht op de arbeidsmarkt

Februari 2019 – Naar een EVC met meer slagkracht op de arbeidsmarkt, een onderzoek naar de klantreis van werknemers en werkgevers bij het gebruik van EVC.

Op verzoek van de EVC Adviesraad, bestaande uit sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid en de ministeries SZW, OCW en EZK, heeft onderzoeksbureau 100% Service consultants onderzoek gedaan naar het gebruik van EVC. Het doel van het onderzoek is aanknopingspunten te vinden ter versterking van het gebruik van EVC in de arbeidsmarkt. Hiertoe is de klantreis als onderzoeksmethode gebruikt. In twee sectoren, bouw en zorg, zijn werkgevers en werknemers gevraagd naar hun ervaringen met EVC. Die bevindingen maken zichtbaar waar de doelgroep tevreden mee is, welke knelpunten er eventueel zijn en waar kansen liggen om het instrument te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten is een aantal aanbevelingen aan stakeholders (sociale partners, brancheorganisaties, vakbonden, overheid, EVC-aanbieders en onderwijs) en actielijnen geformuleerd. De komende periode wordt op basis hiervan een actieplan opgesteld met concrete stappen wie wat wanneer gaat doen.