Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2008 | Stichting van de Arbeid brengt Toelichting bij de Aanbeveling Wajong uit

Stichting van de Arbeid brengt Toelichting bij de Aanbeveling Wajong uit

4 december 2008 - Het Nederlandse bedrijfsleven kan meer jonggehandicapten aan het werk helpen. In de toelichting bij de aanbeveling Wajong van de Stichting van de Arbeid staat op welke wijze cao-partijen, directies en ondernemingsraden afspraken kunnen maken om jonggehandicapten aan regulier werk, stageplekken of detacheringsplaatsen te helpen. UWV en Kenniscentrum CrossOver hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de toelichting.

Voor het in dienst nemen van jonggehandicapten bestaat de zogeheten matching-methode op basis van individuele capaciteiten. Nadruk ligt daarbij op wat een jonggehandicapte kan. De Stichting van de Arbeid vraagt de sociale partners om optimaal gebruik te maken van deze methode. Dit kan bijvoorbeeld door vacatures ook aan te bieden aan het UWV en/of re-integratiebedrijf.

Aanpassing van de werkplek aan de mogelijkheden en beperkingen van de jonggehandicapte is een belangrijke succesfactor. Soms is het anders organiseren van werk nodig. Daarnaast kan het creëren van nieuwe functies met aangepaste taken een oplossing zijn. Door eenvoudige werkzaamheden te bundelen in een nieuwe functie of het afsplitsen van taken van bestaande functies (job-carving) kunnen voor jonggehandicapten banen worden gecreëerd. De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat hier goede afspraken over worden gemaakt.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat een verhoging van de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten gevolgen op de werkvloer heeft. Er moet niet alleen draagvlak zijn bij de werkgever, maar ook bij de direct leidinggevende en naaste collega’s op de werkvloer. Voor het succesvol aan het werk krijgen van jonggehandicapten raadt de Stichting van de Arbeid aan om ook de mensen op de werkvloer in een vroeg stadium bij de afspraken over jonggehandicapten te betrekken.

De administratieve lasten van de regelingen en voorzieningen rondom jonggehandicapten weerhouden werkgevers vaak om werk aan Wajongers aan te bieden. Deze belemmeringen worden voor een belangrijk deel weggenomen door de invoering van het Werkgeversservice-punt Wajong.