Convenant EVC is vernieuwd

Ondertekening convenant EVC
Ondertekening door Gijs van Dijk en Michaël van Straalen, voorzitters van de Stichting van de Arbeid

8 november 2016 - De Stichting van de Arbeid en de overheid (ministeries van OCW, SZW en EZ) hebben hun Convenant EVC uit 2012 aangepast. De reden is dat het convenant onvoldoende aansloot bij het systeem om kennis en vaardigheden in kaart te brengen zoals dat per 1 januari 2016 is ingevoerd.

EVC

EVC - validering van eerder verworven competenties - is een belangrijk instrument in het kader van Leven Lang Leren. Door inzicht te hebben in persoonlijke kennis en vaardigheden kunnen werkenden en werkzoekenden hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten. EVC is één van de instrumenten om dat in kaart te brengen. Wie loopbaanstappen wil zetten (andere functie, andere baan, naar een andere sector) kan een EVC-procedure doorlopen die leidt tot een ervaringscertificaat; dit is de arbeidsmarktroute. Als het doel is een diploma te behalen dan kan men terecht bij onderwijsinstellingen die beoordelen of iemand in aanmerking komt voor vrijstellingen en/of een verkort traject; dit is de onderwijsroute.

De focus op het ervaringscertificaat als het enige instrument voor alle diplomadoelen en loopbaandoelen is met de overgang naar het nieuwe systeem verlaten; afhankelijk van het doel kunnen ook andere valideringsinstrumenten worden ingezet. De verbinding tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft van groot belang. Die verbinding is bijvoorbeeld nodig als iemand een ervaringscertificaat heeft behaald en dit certificaat op een later moment alsnog wil inzetten voor het behalen van een formeel diploma.

Kwaliteitsborging

Met het vernieuwde convenant leggen overheid en sociale partners afspraken vast over het stimuleren van EVC en vergelijkbare instrumenten in beide routes, en over de kwaliteit ervan.
De Stichting van de Arbeid schept kaders en voorwaarden om de kwaliteit van EVC in de arbeidsmarktroute te bevorderen en te ondersteunen; de EVC Kwaliteitscode vormt daarbij het uitgangspunt. Zij heeft voor de duur van het convenant de Stichting Examenkamer als verantwoordelijke organisatie aangewezen, die hiertoe het Nationaal Kenniscentrum EVC, expertisecentrum voor de arbeidsmarkt heeft ingericht. De Stichting Examenkamer ziet toe op de toepassing van de EVC Kwaliteitscode, de erkenning van beoordelende organisaties, de erkenning van EVC-aanbieders en de erkenning van branchestandaarden. 
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging in de onderwijsroute ligt bij de overheid. In het mbo is de Inspectie van het Onderwijs hiervoor verantwoordelijk en in het hoger onderwijs de NVAO.

EVC-Adviesraad

De Stichting van de Arbeid en de overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van het systeem als geheel. In de EVC-Adviesraad, waarin beide zijn vertegenwoordigd, komen zaken aan de orde als het stimuleren van het gebruik van EVC en andere vergelijkbare instrumenten in beide routes en het bevorderen van de verbinding tussen de arbeidsmarkt- en de onderwijsroute.

Inwerkingtreding

Het Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties is op 8 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en is afgesloten voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021
Ondertekening convenant EVC
De EVC Adviesraad brengt een toost uit op het nieuwe convenant