Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2017 | Naleving Code Pensioenfondsen verder gestegen

Naleving Code Pensioenfondsen verder gestegen

17 januari 2017 - De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen heeft de tweede nalevingsrapportage ‘Werken aan vertrouwen’ aan de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid uitgebracht.

Rapportage 2015

Uit deze rapportage over het jaar 2015 blijkt dat pensioenfondsen de Code op hoofdlijnen naleven. Verbetering op onderdelen blijft mogelijk. De praktijkvoorbeelden die de commissie aanreikt, kan de pensioensector benutten om zich verder te verbeteren op de gebieden missie-, visie- en strategieontwikkeling, intern toezicht, bestuurlijke cultuur, verantwoording afleggen en diversiteit. De commissie benadrukt dat een continue en open dialoog tussen de fondsorganen, én tussen het fonds en zijn belanghebbenden van belang is en dat de pensioensector herstel van vertrouwen kan vinden door betrouwbaar, duidelijk, open, toetsbaar en communicatief te zijn.

Reactie Stichting van de Arbeid

Hedda Renooij, voorzitter van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid wijst onder meer op de diversiteit binnen pensioenfondsenbesturen: “De Stichting van de Arbeid ziet het als winst dat pensioenfondsen hun bestuur geschikt en complementair inrichten. Het streven om meer bestuursleden jonger dan veertig jaar en vrouwen te benoemen, blijkt een pittige doelstelling te zijn. Diversiteitsdoelstellingen blijven belangrijk voor pensioenfondsen”.

Reactie Pensioenfederatie

Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie: “In de rapportage 2015 van de Monitoringcommissie staat de oproep om de normen uit de Code te verinnerlijken, te laten functioneren en dat ook te laten zien. Het is mijn overtuiging dat, als je als pensioensector laat zien hoe je werkt, er vertrouwen ontstaat. Dat vraagt een oprechte, betrokken en inhoudelijke dialoog tussen organen. Spreek elkaar aan op resultaten én stel je aanspreekbaar op. Zo’n gesprek begint tussen de organen van het fonds en de commissie richt daarnaast terecht aandacht op de verantwoording richting deelnemers en gepensioneerden”.

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben met belangstelling kennis genomen van het rapport en brengen dit verder onder de aandacht van het pensioenveld.