Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2018 | Vernieuwde Code Pensioenfondsen

Vernieuwde Code Pensioenfondsen gepubliceerd in de Staatscourant

8 oktober 2018

Op 3 oktober jl. is een nieuwe Code Pensioenfondsen in de Staatscourant gepubliceerd. De Code Pensioenfondsen is oorspronkelijk in 2014 opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid en bevat normen voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. De nu gepubliceerde code is een geactualiseerde versie van de Code uit 2014. Hierin zijn de normen gegroepeerd aan de hand van acht thema’s. Door samenvoeging van normen is het aantal teruggebracht naar 65 en zijn de teksten verbeterd.

In beginsel is er inhoudelijk niets gewijzigd, op drie onderdelen na: 

  • Benoeming en ontslag leden verantwoordingsorgaan: in norm 39 is bepaald dat leden van een verantwoordingsorgaan door het verantwoordingsorgaan zelf kunnen worden ontslagen. Het bestuur kan dit alleen nog in zeer bijzondere situaties doen in overleg met het intern toezicht.
    Tevens is in norm 30 opgenomen dat het verantwoordingsorgaan het eigen functioneren ook regelmatig tegen het licht houdt. In de vorige versie stond hier niks over opgenomen terwijl de overige fondsorganen wel regelmatig een zelfevaluatie moeten houden. 
  • Diversiteit pensioenfondsbestuur: er is in norm 33 opgenomen dat er een stappenplan wordt opgesteld om diversiteit te bevorderen. 
  • Rapportage intern toezicht: het intern toezicht wordt gevraagd jaarlijks te rapporteren over de naleving van de Code (norm 47).

Omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Code heeft verankerd in een ministerieel besluit, geldt deze code voor alle pensioenfondsen en niet alleen voor de pensioenfondsen die lid zijn bij de Pensioenfederatie.