Home | Publicaties | Persberichten / Bezoeken | Persberichten 2019 | Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen

Vijfde nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen verschenen

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft op 6 maart 2019 de vijfde Nalevingsrapportage uitgebracht (zie: www.mcpf.nl). Deze onafhankelijke commissie onderzoekt jaarlijks hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen, die in overleg met het pensioenveld is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, naleven. Nu de pensioenfondsen voldoende bekend zijn met de Code, oordeelt de Monitoringscommissie scherper als de Code onvoldoende wordt nageleefd.

Het algemene beeld is dat pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen kennen, toepassen en naleven. Het nalevingspercentage (toepassen of uitleggen) steeg over 2017 tot 83% tegenover 77% in 2016. Ondanks de stijgende trend signaleert de Monitoringcommissie wel een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • De commissie verwacht op alle negen rapportagenormen uit de Code Pensioenfondsen een toelichting, dus een score van 100%.
  • De commissie verwacht dat het intern toezicht kernachtig zal rapporteren in het jaarverslag over de expliciete naleving van de Code nu in de recent aangepaste Code Pensioenfondsen het intern toezicht wordt gevraagd jaarlijks te rapporteren over de Code.
  • Van pensioenfondsbesturen wordt gevraagd de werkwijze en kwaliteit van het bestuur regelmatig te toetsen en hierover te rapporteren.
  • Ondanks dat er sprake is van een verbetering in het geven van inzicht in missie, visie en strategie (van 74% in 2016 naar 93% in 2017) verwacht de commissie hier een score van 100%.
  • De score op inzicht in risico’s daalde in 2017 en verdient daardoor extra aandacht.
  • Diversiteit in de pensioenfondsbesturen is opnieuw een aandachtspunt in het rapport. Het percentage jongeren in een bestuur is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en bij de norm om tenminste één vrouwelijke bestuurder te hebben, is er slechts een lichte verbetering waarneembaar.

De Stichting van de Arbeid waardeert de zorgvuldige en kritische wijze waarop de Monitoringcommissie het rapport op basis van gedegen onderzoek heeft opgesteld. In 2018 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen aangepast met het doel deze makkelijker hanteerbaar te maken voor pensioenfondsen zonder af te doen aan de inhoud ervan. Verder hebben beide organisaties sinds medio 2018 veel activiteiten ondernomen om nut en noodzaak van diversiteit in de pensioensector onder de aandacht te brengen. Ook hebben zij een plan van aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen’ opgesteld waarin aan voordragende organisaties en pensioenfondsbesturen handreikingen, praktische tips en goede voorbeelden worden gegeven. Verbetering van de diversiteit in de besturen vergt van alle betrokken partijen continu de aandacht. Of de extra inspanningen vruchten afwerpen, zal nog moeten blijken. De Nalevingsrapportage heeft namelijk betrekking op de naleving van de Code in 2017.

 

Nalevingsrapportage code pensioenfondsen