Home | Stichting | Doelstelling en taken

Doelstelling en taken

De doelstellingen van de Stichting staan in haar statuten die overigens sinds 1945 diverse keren zijn aangepast onder invloed van sociaaleconomische en maatschappelijke veranderingen. De laatste maal was dat in 1996.

Op grond van de huidige statuten is de Stichting een overlegorgaan voor representatieve centrale organisaties van werkgevers en van werknemers.
De Stichting wil als overlegorgaan voor deze organisaties goede arbeidsverhoudingen bevorderen en wel door:

  • het stimuleren van overleg tussen werkgevers en werknemers en tussen hun organisaties;
  • het geven van informatie en advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties;
  • het, gevraagd dan wel ongevraagd, kenbaar maken van haar opvattingen aan de overheid en eventueel anderen;
  • het voeren van overleg met de overheid en eventueel anderen;
  • het uitvoeren of doen uitvoeren van haar bij of krachtens de wet opgedragen taken;
  • het aanwenden van alle andere middelen die rechtens toelaatbaar zijn.

Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid pogen overeenstemming te bereiken en aanbevelingen op te stellen over uiteenlopende onderwerpen ten behoeve van hun leden. Leden van de centrale werkgeversorganisaties zijn afzonderlijke ondernemingen / bedrijven en bedrijfstakorganisaties van werkgevers; leden van de centrale werknemers-organisaties zijn de afzonderlijke vakbonden die een bepaalde bedrijfstak als werkterrein hebben.

In de eerste jaren na 1945 nam de Stichting een centrale plaats in bij de voorbereiding en vorming van het regeringsbeleid op sociaaleconomisch terrein. Verreweg het belangrijkste onderdeel hiervan was het overleg over de gewenste loon- en prijsontwikkeling.
Door de veranderingen in het systeem van loonvorming en andere sociaaleconomische ontwikkelingen werden de taken van de Stichting geleidelijk breder. Het aantal onderwerpen waarover in de Stichting van de Arbeid wordt gesproken, is in de loop van de tijd dan ook aanzienlijk toegenomen.

Zo vindt overleg plaats over een veelvoud van sociaaleconomische vraagstukken zoals (aanvullende) pensioenvoorzieningen, scholing en opleiding, arbeidsverhoudingen, werving en selectie van personeel, gelijke behandeling en beloning, de (arbeidsmarkt)positie van bepaalde groepen werknemers, het kunnen combineren van arbeid en zorgtaken, kinderopvang, het ontslagstelsel, enzovoorts.

Tot de taak van de Stichting behoort eveneens, hoewel minder uitvoerig dan in het verleden, het adviseren van de overheid over specifieke onderwerpen op het gebied van de arbeidsverhoudingen.
Het periodieke overleg over de belangrijke sociaaleconomische vraagstukken tussen kabinet en het bestuur van de Stichting van de Arbeid betreft het zogeheten Voor- en Najaarsoverleg.