Home | Stichting | Organisatie en werkwijze

Organisatie en werkwijze

De Stichting heeft een bestuur met twee voorzitters: één van werkgeverszijde (de voorzitter van VNO-NCW) en één van werknemerszijde (de voorzitter van FNV). De voorzitters oefenen bij toerbeurt deze functie uit. In de even kalenderjaren is de werkgeversvoorzitter tevens voorzitter van de Stichting, in de oneven jaren is dit de taak van de werknemersvoorzitter.

Het bestuur neemt formeel alle besluiten, maar doet dat vaak langs schriftelijke weg. Hoewel het vrijwel nooit nodig is om over de opvattingen te stemmen, bepalen de statuten dat voor een geldig besluit ten minste drievierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig is.

Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar en voorts zo dikwijls als de beide voorzitters dat nodig achten of als ten minste twee bestuursleden de wens daartoe te kennen geven. De huidige zetelverdeling binnen het bestuur is als volgt:
 

Werkgevers Aantal zetels
Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW) 4
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB) 2
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) 2


Werknemers Aantal zetels
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 4
Christelijke Nationaal Vakverbond (CNV) 2
Vakcentrale voor Professionals (VCP) 2


Het eigenlijke werk van de Stichting gebeurt in diverse werkgroepen met elk een eigen werkterrein. In deze werkgroepen wordt intensief overlegd over actuele onderwerpen. Doel van dit beraad is dat de werkgevers en werknemers zo mogelijk tot gezamenlijke standpunten komen die leiden tot adviezen aan de overheid of tot aanbevelingen, verklaringen of nota’s bestemd voor het decentrale overleg tussen werkgevers en werknemers in de bedrijven en bedrijfstakken. Vaak is het de bedoeling dat deze aanbevelingen in de cao's worden vertaald in concrete maatregelen of beleid voor het desbetreffende bedrijf of sector. Voor de diverse onderwerpen zie op deze website onder ‘Thema’s’.

De Agendacommissie (voorheen Looncommissie), die elke maand vergadert, coördineert het werk van de diverse werkgroepen en bereidt de vergaderingen van het bestuur voor. De Agendacommissie is paritair samengesteld; 4 leden van de centrale werkgeversorganisaties en 4 leden van de centrale werknemersorganisaties. Het voorzitterschap van de Agendacommissie wisselt ook per kalenderjaar. In de even jaren is de werknemersvertegenwoordiger voorzitter (FNV), in de oneven jaren de werkgeversvertegenwoordiger (VNO-NCW).

De Stichting van de Arbeid heeft een eigen secretariaat. De medewerkers zorgen voor de ondersteuning van de werkgroepen, Agendacommissie en bestuur. Het secretariaat is gevestigd in het gebouw van de SER. Hier vinden ook de vergaderingen van de Stichting plaats.

Overleg Looncommissie 28 oktober 1963
Looncommissie, 29 oktober 1963

Download brochure Stichting van de Arbeid

In kort bestek Stichting van de Arbeid
Nederlands (PDF, 1305 kB)