Stukloonnorm

Per 1 januari 2018 is een norm voor stukloon voor specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak mogelijk indien sprake is van speciale omstandigheden. Dit is mogelijk gemaakt door wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Deze wetswijziging maakt in beginsel de daadwerkelijke tijd die de werknemers besteden aan de uitvoering van de verrichte arbeid bepalend voor de hoogte van het stukloon. Ook bij het verrichten van werkzaamheden voor stukloon dient per uur minimaal het wettelijk minimumloon betaald te worden. Hiervoor kan een stukloonnorm worden ontwikkeld die aan dit vereiste voldoet. Een werkgeversvereniging kan een verzoek hiertoe – al dan niet in overeenstemming met de werknemersvereniging – richten aan de Stichting van de Arbeid.

Meer informatie over procedure aanvragen stukloonnorm. 

Stukloonnorm dagbladbezoring 

Stukloonnorm voor dagbladbezorging

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 19 december 2017 aan de Stichting van de Arbeid meegedeeld dat de werkzaamheden in de dagbladbezorging die betrekking hebben op de bezorging per 1 januari 2018 aangewezen zijn als werkzaamheden waarvoor stukloon betaald kan worden op basis van de stukloonnorm. Download de brief. Dit besluit wordt gepubliceerd in Staatscourant nr. 73829 op 27 december 2017. Zie vanaf 27 december 2017: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-73829.html

De Stichting van de Arbeid heeft d.d. 1 december 2017 op verzoek van de werkgeversvereniging NPD Nieuwmedia en de FNV de minister hierom verzocht. Download de brief. Deze partijen hebben overeenstemming bereikt over deze norm. Zie bijlage 1 – Overeenstemming over stukloonnorm.

De stukloonnorm voor de dagbladbezorging is toegelicht in het verzoek stukloonnorm dagbladbezorging, bijlage II – samenvatting stukloonnorm en Bijlage III- Voorbeeldberekeningen.
NB De werkgever kan de stukloonnorm pas toepassen zodra hij hiervoor schriftelijk met de werknemer overeen is gekomen dat de werknemer de specifieke werkzaamheden verricht.
Gelet op de termijn waarbinnen de werkgever deze aangepaste overeenkomst moet regelen, namelijk vóór 1 januari 2018, is dit voor deze sector niet ten aanzien van alle werknemers haalbaar. De staatssecretaris heeft daarom besloten de Inspectie SZW te verzoeken om voor een periode van maximaal drie maanden geen boeterapport op te maken in het hierboven beschreven geval opdat werkgevers de tijd krijgen de schriftelijke overeenkomsten met werknemers te regelen.

Actualisering norm 2019

NPD Nieuwsmedia en FNV transport en logistiek – de partijen die betrokken zijn bij de stukloonnorm dagbladbezorging – hebben in een brief aan de Stichting van de Arbeid aangegeven dat zij deze norm voor 2019 willen handhaven. Door plaatsing van dit bericht op deze website is deze norm voor het jaar 2019 geactualiseerd.