Home | Thema's | Arbocatalogus | Informatie

Informatie over de arbocatalogus

Een arbocatalogus is een document waarin organisaties van werkgevers en werknemers samen op sector- of brancheniveau vastleggen met welke maatregelen de individuele bedrijven in hun sector/branche kunnen voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet voor een of meerdere specifieke arbeidsrisico’s. Dit document wordt vervolgens voorgelegd aan de Inspectie SZW (I-SZW). Als het document met positief resultaat getoetst is door de I-SZW is sprake van een arbocatalogus.

Externe informatie arbocatalogi

Informatie over arbocatalogi is ook op andere websites te vinden: 

  • www.arboportaal.nl: hier zijn onder andere de links te vinden naar de positief getoetste arbocatalogi van sectoren/branches. 
  • www.inspectieszw.nl: voor informatie over de toetsing van de arbocatalogi. 
  • De arbocataloguswijzer van Arbozone geeft u de mogelijkheid om via het selecteren van een risico, branche of trefwoord de daarbij behorende getoetste arbocatalogi te vinden.

Status van de arbocatalogus

Het maken van een arbocatalogus is niet verplicht. Noch op sectorniveau, noch op ondernemingsniveau. Niemand kan en zal partijen voorschrijven om een arbocatalogus te maken. De arbocatalogus is een vrijwillige overeenkomst tussen de sociale partners.

Sinds de wijziging van de Arbowet d.d. 1 juli 2007 bestaat de mogelijkheid om een arbocatalogus te ontwikkelen die sociale partners in de gelegenheid stelt om afspraken te maken over branchespecifieke maatregelen voor de gehele sector/branche of in hun eigen bedrijf. De Stichting van de Arbeid is er echter voorstander van om arbocatalogi op sector-/brancheniveau op te stellen. Elke onderneming kent namelijk de verplichting om een RI&E op te stellen, waar een Plan van Aanpak (PvA) deel van uitmaakt. In de RI&E zijn alle voorkomende risico’s van de onderneming beschreven en geanalyseerd. In het PvA staat vervolgens beschreven welke maatregelen worden getroffen om die risico’s te beheersen. Een arbocatalogus voegt hier niets aan toe. Het nut van een arbocatalogus is erin gelegen dat hierin de sectorbrede risico’s geanalyseerd zijn en dat sectorspecifieke maatregelen worden beschreven die vervolgens voor de eigen RI&E gebruikt kunnen worden.

De arbocatalogus is geen vrijblijvend instrument. Sociale partners hebben hun steun uitgesproken voor de totstandkoming van arbocatalogi. De overheid c.q. I-SWZ verwacht dan ook dat sociale partners het gebruik van de arbocatalogus uitdragen naar individuele bedrijven zodat deze daadwerkelijk op de werkvloer gebruikt wordt.

Eenmaal getoetst door I-SZW is de arbocatalogus normstellend voor de handhaving van de arboregelgeving door de I-SZW. Een werkgever die de maatregelen uit de arbocatalogus niet heeft doorgevoerd, moet kunnen aantonen dat hij minimaal hetzelfde beschermingsniveau realiseert als in de arbocatalogus staat beschreven.

Beperkte houdbaarheid

Sociale partners mogen zelf de looptijd voor hun arbocatalogus bepalen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat ook de arbocatalogus onderhevig is aan de tand des tijds. Veranderingen in de stand der techniek en de stand der wetenschap kunnen leiden tot nieuwe inzichten ten aanzien van arborisico’s en de maatregelen die daarmee gemoeid zijn. Sectoren dienen daarom periodiek (3 tot 5 jaar) zorg te dragen voor een actualisatie van hun eigen arbocatalogus.

De arbocatalogus en de RI&E

Waarom zou elke werkgever het wiel opnieuw willen uitvinden? De arbocatalogus is bedoeld om op sector- of brancheniveau veiligheidsrisico’s en daarmee samenhangende maatregelen te beschrijven. Individuele bedrijven kunnen vervolgens met hulp van de arbocatalogus hun eigen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) invullen en daarmee de bedrijfsrisico’s aanpakken. De arbocatalogus is het aangewezen instrument om sectorbrede risico’s voor de branche te inventariseren en passende maatregelen daarvoor te treffen. Een werknemer kan in de arbocatalogus nagaan of in zijn bedrijf dezelfde beschermingsniveaus gehanteerd worden als in de arbocatalogus.

Kijk op www.rie.nl of uw branche/sector een eigen branche RI&E heeft.

I-SZW en de arbocatalogus

I-SZW zal de getoetste arbocatalogus gebruiken als referentiekader bij haar inspecties. Dat betekent dat onderzocht wordt of de maatregelen uit de arbocatalogus zijn doorgevoerd in de betreffende ondernemingen uit die sector. Als dit niet het geval is, ligt de bewijslast bij de werkgever om aan te tonen dat hij met andere maatregelen (minimaal!) hetzelfde bescher-mingsniveau realiseert.

I-SZW kan, rekening houdend met de risico’s in een specifieke sector, besluiten een sector/branche zonder arbocatalogus intensiever te bezoeken dan een sector/branche die wel een arbocatalogus heeft. Sectoren met een arbocatalogus zullen over het algemeen minder inspectiedruk hebben dan de sectoren zonder arbocatalogus.