Home | Thema's | Arbocatalogus | Project arbocatalogi

Project arbocatalogi

Na afloop van het project arbocatalogi (april 2007-maart 2011) stelde de Stichting vast dat dit een mooi resultaat was maar dat dit nog niet voldoende was. Om verankering van de arbocatalogus in branches en sectoren te bewerkstelligen, waren meer inspanningen van sociale partners gewenst.

Evaluatieonderzoek had immers aangetoond dat de bekendheid en het gebruik van dit instrument door de individuele bedrijven te wensen overliet (De werking van arbocatalogi: Evaluatie van het project arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid, februari 2011 - ITS, Radboud Universiteit Nijmegen).

Het Vervolgproject arbocatalogi (november 2012 – januari 2015)

In november 2012 is de Stichting van de Arbeid, opnieuw met subsidie van SZW, gestart met het Vervolgproject arbocatalogi. Dit project beoogt de implementatie van arbocatalogi te verbeteren door: 
  • sectoren die nog geen arbocatalogus hebben te stimuleren er een te ontwikkelen; 
  • werkgevers en werknemers in sectoren die al werken met een arbocatalogus te stimuleren hun arbocatalogus uit te breiden met andere prioritaire risico’s en/of ervoor te zorgen dat de arbocatalogus bekend is bij en gebruikt wordt door de individuele werkgevers en werknemers in hun sector/branche; 
  • ter ondersteuning van de sectoren en branches nieuwe handreikingen en instrumenten te ontwikkelen en reeds bestaande te herijken; 
  • bijeenkomsten te organiseren voor werkgevers en werknemers waar de implementatie centraal staat.

Eindverslag

Begin 2015 zijn de laatste instrumenten opgeleverd waarmee dit project tot een afronding is gekomen. In het eindverslag vervolgproject arbocatalogi kunt u lezen hoe het project is verlopen en welke activiteiten zijn ondernomen om de doelstellingen van het project te verwezenlijken, zoals de ontwikkeling van instrumenten en het organiseren van rondetafelgesprekken. Het project is in een vergadering van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid afgerond met een presentatie door de projectleider.

Arbomarkt: Pak het risico aan dat u niet wilt lopen

De Stichting van de Arbeid organiseerde op woensdag 25 november in het SER-gebouw (Den Haag) een ARBOMARKT onder de titel 'Pak het risico aan dat u niet wilt lopen'. De bijeenkomst was bedoeld voor werkgevers en werknemers die actief bezig zijn met het beĀ­vorderen van arbeidsomstandigheden in hun bedrijf/sector, preventiemedewerkers, or-leden en arboprofessionals. Meer informatie over de bijeenkomst

Het Project arbocatalogi (april 2007-maart 2011)

De arbocatalogus was een compleet nieuw instrument. In de periode april 2007 - maart 2011 heeft de Stichting van de Arbeid - gesubsidieerd door het ministerie van SZW - de totstandkoming van arbocatalogi gestimuleerd (Project arbocatalogi). Er zijn gedurende deze periode verschillende instrumenten, handreikingen en andere hulpmiddelen ontwikkeld om de totstandbrenging van de arbocatalogus in de branches en sectoren te stimuleren. Ongeveer 150 van de 250 branches/sectoren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een arbocatalogus voor de eigen sector te ontwikkelen.

Aanleiding: wijziging van de Arbowet in 2007

Juni 2005 heeft de SER een advies uitgebracht naar aanleiding van de evaluatie van de Arbo-wet 1998 (SER-advies Evaluatie Arbowet 1998, 17 juni 2005). De SER adviseerde het kabinet om een nieuwe arbostructuur in te voeren met een duidelijker onderscheid tussen het publieke en private domein. Dit advies leidde tot de herziening van de Arbowet in 2007.

Met deze herziening doen de zogenaamde doel- en middelvoorschriften hun intrede. In het publieke domein legt de overheid vast welke doelvoorschriften er zijn en welke beschermingsniveaus gerealiseerd moeten worden. In het private domein leggen sociale partners - in arbocatalogi - vast met welke maatregelen of middelen men deze doelen wil realiseren. Werkgevers en werknemers leggen vast hoe zij in hun eigen sector, branche of bedrijf de doelvoorschriften van de Arbowet willen realiseren.

Een belangrijk onderdeel van de Arbowet bleef ongewijzigd: de werkgever houdt de plicht om bij alle werkzaamheden in zijn onderneming een zo gezond en veilig mogelijke situatie na te streven.