Bouwvakker aan het werk

Ziekte en arbeidsongeschiktheid


In het regeerakkoord van 2017 zijn voorstellen opgenomen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze konden niet op brede steun rekenen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarom heeft minister Koolmees in december 2018 afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties over loondoorbetaling bij ziekte. Met de werknemersorganisaties maakte hij afspraken over de bezuinigingen op de WIA.

Voorstel loondoorbetaling bij ziekte

 • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze zal vanaf 1 januari 2020 worden aangeboden. De verzekering voorziet in het financiële risico dat werkgevers lopen bij loondoorbetaling bij ziekte en andere daarbij behorende verplichtingen.
 • Er komt een tegemoetkoming in de loondoorbetaling bij ziekte van 450 miljoen euro waar met name de kleine werkgevers profijt van hebben. De zogenaamde premiekorting betreft namelijk een vast bedrag per werkgever.
 • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toetsing van het re-integratieverslag.
 • De beoordeling van UWV op de re-integratie van zieke werknemers door de werkgever wordt transparanter. Voor werkgevers moet helderder worden waar zij op beoordeeld worden.
 • Er komt ruimte voor experimenten in het tweede spoor die kunnen leiden tot meer of gemakkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

Wijzigingen ten aanzien van voorstellen regeerakkoord WIA

 • De inkomenseis voor de groep WGA 80-99, een aanscherping van de hoogte van de uitkering, zal komen te vervallen.
 • De aanscherping van het schattingsbesluit door het aantal functies te wijzigen van 3x3 naar 1x9 functies zal vervallen.
 • In de Stichting van de Arbeid gaat een werkgroep van start waarin vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van SZW gaan onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. De wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid zal onderdeel uitmaken van dit onderzoek door de werkgroep.

Voorstellen regeerakkoord WIA die gehandhaafd blijven

 • De herbeoordeling nadat iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, zal de eerste vijf jaar niet plaatsvinden. Mensen die vanuit de WIA gaan werken, lopen de eerste vijf jaar niet meer het risico om door een herbeoordeling een structureel lagere uitkering te ontvangen, terwijl nog niet duidelijk is of structureel werken vol te houden is voor deze mensen.
 • Er start een experiment met scholing voor arbeidsongeschikten voor wie scholing medisch haalbaar wordt geacht. Dit moet de kans op werk vergroten.
 • Er komt extra geld beschikbaar voor persoonlijke ondersteuning vanuit UWV.