Home | De Werkkamer | Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Voorzitter van De Werkkamer Patrick Welman met secretariaat
Voorzitter van De Werkkamer Patrick Welman met secretariaat (Fotograaf Dirk Hol)


Factsheet banenafspraak

15 oktober 2015

Het samenwerkingsverband van vele betrokken partijen – waaronder vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid en de VNG – hebben een nieuwe ‘factsheet’ gemaakt met tekst en uitleg over de banenafspraak. In dit kennisdocument wordt onder meer ingegaan op vragen die leven over detacheringen, de wijze waarop personen in het doelgroepregister kunnen worden opgenomen en de instrumenten die beschikbaar zijn.


Pensioenopbouw bij loondispensatie

21 september 2015

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma van SZW kaart de Stichting van de Arbeid wederom de pensioenopbouw van Wajongers aan die voor aanmerking komen voor de loonsuppletie-regeling.


 

Aanvraag indicatie niet alleen via gemeenten

5 november 2014

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma van SZW maakt de Stichting van de Arbeid grote bezwaren tegen een wijziging van het Wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidbeperkten. Volgens die wijziging mag een aanvraag voor een indicatie dat iemand niet het minimumloon kan verdienen alleen nog via de gemeenten lopen. De indicatie die wordt afgegeven door UWV is belangrijk om te bepalen of een werkgever die iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt een loonkostensubsidie kan ontvangen. Het alleen nog via de gemeente kunnen aanvragen van de indicatie leidt tot extra bureaucratie en bemoeilijkt de afspraak uit het Sociaal Akkoord om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Lagere regelgeving

17 oktober 2014:

Recent is er lagere regelgeving vastgesteld met betrekking tot de voorzieningen en de ondersteuning van de banenafspraak:

 


 

UWV informatie over Wajongers

3 april 2014:

Het UWV heeft een apart gedeelte op de eigen website geopend met nadere informatie voor gemeenten over Wajongers. Naast beleidsinformatie staan er ook feiten en cijfers vermeld over de groep Wajongers en Wsw-ers.


Politiek akkoord aanpassing Participatiewet

4 februari 2014:

In een akkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, CU en SGP van 3 februari 2014 is besloten de Participatiewet aan te passen. De huidige Wajongers worden weliswaar herkeurd, maar blijven in de Wajong bij het UWV. Degenen met arbeidsvermogen ontvangen 70% van het minimumloon, Wajongers zonder arbeidsvermogen 75%. Verder is afgesproken dat het aantal banen die werkgevers in 2014 zouden moeten creëren voor mensen met een arbeidshandicap in de meting worden gespreid over de jaren 2015 tot en met 2017. Ook worden cao-partijen opgeroepen om uiterlijk in 2017 een laagste loonschaal van 100% tot 120% te creëren voor de doelgroep.

  • Download de brief van staatssecretaris Klijnsma over de nieuwe afspraken.

Aanbeveling Stichting van de Arbeid laagste loonschalen ten behoeve van doelgroep

21 februari 2014

De Stichting van de Arbeid heeft aan cao-partijen een aanbeveling uitgebracht om snel in de cao voldoende passende loonschalen tussen 100% en 120% WML af te spreken, te beginnen bij 100% WML. Deze zijn expliciet bedoeld voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het WML te verdienen. Het gaat om werknemers die in aanmerking komen voor een loonsuppletie (Wajong) of loonkostensubsidie (Participatiewet). Voor deze doelgroep zijn in het Sociaal Akkoord 125.000 garantiebanen afgesproken.

 


 

Interview met Andree van Es, voorzitter van De Werkkamer, in het SER-magazine van februari 2014

Andrée van Es is voorzitter van de Werkkamer, een bestuurlijk overleg van gemeenten en sociale partners dat meer kwetsbare mensen aan een baan wil helpen. En dat in een tijd van crisis en bezuinigingen. “Samen zijn we gepassioneerd om voor deze groep door het vuur te gaan. Het heeft even geduurd, maar we hebben de knoop doorgehakt over de doelgroep waarop De Werkkamer zich richt. De definitie in de wet is breed: mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Wethouders zien dat er ook in de bijstand veel mensen zijn die dat niet kunnen. Ze zijn eigenlijk verkapt arbeidsongeschikt, al zijn het geen Wajong’ers of mensen uit de Sociale Werkvoorziening. Maar we zijn het erover eens geworden dat de eerste twee jaar voorrang wordt gegeven aan Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor een SW-bedrijf. Daarna gaan we over op de bredere definitie van de Participatiewet en richten we ons ook op mensen in de bijstand”, aldus Van Es in het SER-magazine.


 

Logo De Werkkamer