Home | De Werkkamer | Nieuws van De Werkkamer

Nieuws van De Werkkamer

Voorzitter van De Werkkamer Patrick Welman, staatssecretaris Jetta Klijnsma, Stichtingsvoorzitters Ton Heerts en Michaƫl van Straalen en VNG-directeur Jantine Kriens
Na afloop van bestuurlijk overleg: voorzitter van De Werkkamer Patrick Welman, staatssecretaris Jetta Klijnsma, Stichtingsvoorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen en VNG-directeur Jantine Kriens (Fotograaf Dirk Hol)


Regionaal overzicht van het aantal te realiseren garantiebanen in 2019 en 2020

23 juli 2019: De indicatieve verdeling Banenafspraak per regio, die op 15 december 2016 is vastgesteld door De Werkkamer, is naar aanleiding van gemeentelijke herindelingen geactualiseerd. De indicatieve berekeningen waren tot nog toe gebaseerd op de meest recente kerngegevens in 2014 (werkgelegenheid, werkloosheid en aantal Wajongers per regio). Bij de actualisering is niet alleen gekeken naar de gemeentelijke herindelingen maar zijn tevens de basisgegevens voor de onderlinge verdeling tussen de regio’s geactualiseerd aan de hand van de meest actuele cijfers van UWV en het CBS. Dit levert enkele verschuivingen op tussen de regio’s. Dit is met name te verklaren doordat zich tussen 2014 en 2019 relatief grote onderlinge verschuivingen hebben voorgedaan in de relatieve werkgelegenheid.


Verzoek decentraal overleg laagste loonschalen

13 september 2017 – De Stichting van de Arbeid verzoekt decentraal overleg om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% wml voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.


Regionale verdeling Banenafspraak

15 december 2016: De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de Banenafspraak per regio tot en met 2019 vastgesteld. Deze verdeling kan gebruikt worden als richtlijn. De Werkkamer laat hierbij nadrukkelijk weten dat het om een indicatie gaat, de Banenafspraak is immers een afspraak op centraal niveau die noch per regio noch per sector is afgesproken.


De Werkkamer steunt wetsvoorstel inzake Praktijkroute en nieuw beschut werk

14 november 2016: Door middel van een brief aan de Tweede Kamer steunt De Werkkamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma waarin de Praktijkroute en nieuw beschut werk zijn opgenomen.

 

Uitgangspunten social return

8 november 2016

Partijen van De Werkkamer willen samen inzetten op het realiseren van verbeteringen in de invulling van het beleid en uitvoering van social return. Om een ‘social return 2.0’ te realiseren heeft De Werkkamer een aantal uitgangspunten geformuleerd. Partijen die social return toepassen, worden opgeroepen deze uitgangspunten over te nemen.


Nieuwe afspraken bestuurlijk overleg

29 april 2016

In vervolg op het bestuurlijk overleg in november 2015 hebben de voorzitters van de Stichting van de Arbeid en de VNG op 21 april 2016 nieuwe afspraken gemaakt met staatssecretaris Klijnsma (SZW) om tot een verdere vereenvoudiging te komen. Zo wordt de zogenaamde ‘herbezettingsvoorwaarde’ bij detachering vanuit een SW-bedrijf voorlopig losgelaten, komt er een nader onderzoek naar indicering voor het doelgroepregister op de werkplek en wordt verder gekeken of inkoop van diensten die door arbeidsbeperkten worden verricht, mee kunnen tellen voor de banenafspraak.
In een brief van 29 april 2016 aan de Tweede Kamer bevestigt de staatssecretaris deze afspraken.


Bestuurlijke afspraken vereenvoudiging procedures

1 december 2015

Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg op 25 november jl. met de Stichting van de Arbeid, de VNG en UWV heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin maakt zij melding van de bestuurlijke afspraken om de toegang tot het doelgroepregister en de wijze van loonwaardebepaling te vereenvoudigen. Afgesproken is ook dat De Werkkamer nog onderzoek zal doen of procedures die samenhangen met de banenafspraak en de Participatiewet verder vereenvoudigd kunnen worden.


Interview Patrick Welman

30 oktober 2015

In het magazine Werkt van Cedris heeft Patrick Welman, als voorzitter van De Werkkamer, een interview gegeven met een toelichting op de rol en de functie van De Werkkamer. Daarin geeft hij ook aan dat de rol van De Werkkamer ten aanzien van beschut werk hoogstens beperkt blijft tot de politieke lobby om het landelijke kader te verbeteren.


Gelijk speelveld mobiliteitsbonus en lage inkomensvoordeel

23 oktober 2015

De VNG en de Stichting van de Arbeid doen een dringend beroep op staatssecretaris Klijnsma om regelingen voor de hele doelgroep van de banenafspraak gelijk te houden. Door het Wetsvoorstel tegemoetkoming loondomein worden werkgevers die Wajongers in dienst nemen namelijk benadeeld ten opzichte van werkgevers die mensen vanuit de Participatiewet een baan geven.

 


 

Brief aan regio’s over doelgroepregister

5 juni 2015

In een brief (PDF) aan de 35 arbeidsmarktregio’s geeft De Werkkamer aan welke acties zijn en nog zullen worden ondernomen om het doelgroepregister beter te vullen met mensen met een arbeidsbeperking die niet meer dan het minimumloon kunnen verdienen. In de afgelopen maanden bleef het aantal mensen dat opgenomen is in het register achter bij de verwachtingen. Na advies van De Werkkamer is besloten leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs afkomstig zijn, direct te laten beoordelen door het UWV. Zij hoeven dus niet meer door de gemeenten te worden doorverwezen. Ook zullen gemeenten niet meer voor elke aanvraag van een beoordeling apart te betalen. In de plaats hiervan krijgt UWV hier rechtstreeks een budget. In de komende maanden zal De Werkkamer kijken of er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Hiervoor moet eerst meer informatie worden opgehaald uit de dagelijkse praktijk.

Werkkamer wil scholieren met een beperking direct tot de doelgroep kunnen rekenen

29 april 2015

De Werkkamer pleit voor een rechtstreeks opname in het doelgroepenregister van leerlingen uit het Voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs. Dit zou betekenen dat deze leerlingen niet eerst meer langs het gemeenteloket hoeven te gaan om vervolgens door het UWV geïndiceerd te worden om opgenomen te worden in het doelgroepenregister van het UWV. Volgens sociale partners en de VNG zullen verreweg de meeste leerlingen niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en dan is een indicatiestelling overbodig en belastend voor betrokkenen. Voor degenen die wel meer dan het minimumloon kunnen verdienen (en formeel niet tot de doelgroep van de banenafspraak behoren) blijkt dit alsnog bij een eventuele plaatsing op een werkplek, omdat dan de loonwaarde moet worden gemeten.

De Werkkamer is verder van mening dat een kandidaat voor een werkplek ook zelf rechtstreeks naar het UWV moet kunnen gaan – zonder tussenkomst van de gemeente – om zich te laten indiceren voor de doelgroep. Gemeenten worden opgeroepen om potentiële kandidaten voor het doelgroepenregister direct door te geleiden naar het UWV en niet eerst af te wachten tot een werkplek in beeld is. Werkgevers moeten te allen tijde kunnen nagaan of iemand tot de doelgroep wordt gerekend, ook als ze zelf iemand zonder tussenkomst van UWV of gemeente plaatsen.

Met deze aanpassingen hoopt De Werkkamer dat het doelgroepenregister beter gevuld wordt met het uiteindelijke doel om 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Download Aanbeveling (PDF, 130 kB) 

 


 

Voorzitters Stichting van de Arbeid geven startschot Werkbedrijf Apeldoorn

27 maart 2015

De voorzitters Ton Heerts en Michaël van Straalen van de Stichting van de Arbeid zijn vandaag aanwezig bij de officiële installatie van het Werkbedrijf van de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. De oprichting van 35 regionale Werkbedrijven is een afspraak tussen sociale partners die vastgelegd is in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 met het doel om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Ton Heerts noemt het van groot belang dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s Werkbedrijven geïnstalleerd worden. “In de Werkbedrijven zitten vakbonden, werkgevers, UWV en gemeenten gezamenlijk om de tafel om concrete afspraken te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Sectorale cao-afspraken tussen sociale partners, de verantwoordelijkheid van gemeenten voor mensen onder de Participatiewet en afspraken over Wajongers bij UWV moeten concreet handen en voeten krijgen in de regio. Met deze afspraak in het Sociaal Akkoord hebben we bewust erop aangestuurd dat deze partijen met elkaar om tafel gaan zitten.”

Michaël van Straalen onderschrijft dit. “Het gaat er uiteindelijk om dat werkgevers een werkplek aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het is daarbij van groot belang dat UWV en gemeenten de instrumenten en voorzieningen voor deze doelgroep nauw afstemmen met werkgevers en vakbonden in de regio omdat die vooral de dagelijkse praktijk kennen en weten wat er nodig is”.

Op landelijk niveau maken sociale partners, gemeenten en UWV afspraken in De Werkkamer, het bestuurlijk overleg van de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Werkkamer is opgericht om het landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid op elkaar af te stemmen.


Informatiebrochure voor arbeidsmarktregio's

8 december 2014

De Werkkamer heeft de informatiebrochure ten behoeve van de arbeidsmarktregio’s van 4 november jl. geactualiseerd. Hierin zijn onder meer de afspraken met staatssecreratis Klijnsma over de harmonisatie van voorzieningen en instrumenten verwerkt. 

De volgende onderwerpen passeren in de brochure de revue:

 • Inrichting en taken Werkbedrijven
 • Doelgroep banenafspraak
 • Indicatie aantal plaatsen per regio
 • Voorzieningen en instrumenten
 • Loonwaardebepaling
 • Bemiddeling
 • Regionaal plan van aanpak
Brochure (PDF, 579 kB)

Werkprogramma 2015

6 november 2014

De Werkkamer heeft een werkprogramma opgesteld waarin de voorgenomen activiteiten in 2015 zijn opgenomen. Deze hebben vooral betrekking op het verder stimuleren en realiseren van de banenafspraak en de 35 regionale Werkbedrijven. Het werkprogramma is een actualisatie van de proceskalender die in januari 2014 is uitgebracht.


Nieuwe samenstelling en voorzitter Werkkamer

4 november 2014

Met de mutaties in de colleges van burgemeester en wethouders is ook de afvaardiging van de VNG in De Werkkamer gewijzigd. De Werkkamer heeft door het vertrek van Andree van Es als wethouder van Amsterdam ook een nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 november 2014 is het voorzitterschap in handen van Patrick Welman, wethouder te Enschede. Hij maakt al sinds de start deel uit van De Werkkamer.


Voorzieningen UWV en gemeenten

10 oktober 2014

In een brief aan de staatssecretaris pleit De Werkkamer er voor de voorzieningen voor de doelgroep van de banengarantie zoveel mogelijk gelijkt te maken, ongeacht of een werkzoekende met een arbeidsbeperking onder de verantwoordelijkheid van UWV of onder de verantwooordelijkheid van een gemeente valt. In de brief wordt onder meer bepleit de no risk-polis van het UWV ook toegankelijk te maken voor de gemeenten en om de mobiliteitsbonus die van toepassing is bij Wajongers ook aan werkgevers toe te kennen die een persoon met een arbeidsbeperking via een gemeente in dienst neemt.


Werkkamer formuleert advies loonwaardebepaling

24 september 2014

De Werkkamer, het landelijk overlegorgaan van VNG/gemeenten en de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties), heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan loonwaardebepaling minimaal zou moeten voldoen. Het advies sluit nauw aan bij de nog te publiceren lagere regelgeving van het ministerie. Doordat er draagvlak is ontstaan over de inzet van het instrument loonwaardebepaling, zal dit advies het regionale overlegproces vergemakkelijken.

Eén methodiek per regio
Sociale partners en gemeenten vinden het belangrijk dat de verschillende partijen binnen de arbeidsmarktregio’s samen voor één loonwaardemethodiek kiezen. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers in een arbeidsmarktregio met verschillende methodieken worden geconfronteerd.

Belang validering en certificering
De Werkkamer vindt dat de kwaliteit van de methodieken gewaarborgd moet zijn en streeft naar validering van de methodieken en certificering van de uitvoerders. Blik op Werk heeft – als kwaliteitsinstituut voor de re-integratiebranche – van De Werkkamer het verzoek gekregen om een systeem voor validering (met de door aanbieders te regelen certificering) te ontwikkelen.

Snel verder uitwerken
Het is belangrijk om vaart te houden in dit proces. De regio’s moeten immers op korte termijn beslissen welke methodiek ze gaan gebruiken om de loonwaarde te meten en door wie ze de loonwaardemeting laten uitvoeren. Het streven is om validering en certificering voor 1 januari 2015 afgerond te hebben.

Meer informatie: 

 • Advies van De Werkkamer inzake loonwaardebepaling
 • Vragen en antwoorden van De Werkkamer over het advies loonwaardebepaling
 • www.blikopwerk.nl (website Blik op Werk) 
 • www.samenvoordeklant.nl (website van de Programmaraad, een samenwerking tussen VNG, UWV, Divosa en Cedris)
 • Staatscourant lagere regelgeving besluit loonkostensubsidie en loonwaardebepaling: volgt binnenkort.

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio’s en sectoren

13 mei 2014

Stichting van de Arbeid en VNG hebben in De Werkkamer een indicatieve berekening gemaakt hoeveel mensen met een arbeidsbeperking de komende jaren in de 35 arbeidsmarktregio’s en in de verschillende sectoren aan het werk geholpen zouden moeten worden om aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord te kunnen voldoen.


Uitgangspunten en proceskalender

29 januari 2014

De Werkkamer heeft de afgelopen tijd gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd die nauw samenhangen met de Participatiewet. Deze uitgangspunten betreffen onder andere:

 • de doelgroep van de garantiebanen;
 • de wijze waarop beoordeling daarvoor plaatsvindt;
 • vormgeving en werkwijze van 35 regionale Werkbedrijven;
 • noodzakelijke voorzieningen en faciliteiten;
 • arbeidsvoorwaarden (en vormgeving) beschut werk;
 • financiële randvoorwaarden.

Veel van deze gezamenlijke uitgangspunten zullen in de komende periode nog verder moeten worden uitgediept onder andere in samenspraak met de 35 arbeidsmarktregio’s. Hiervoor heeft De Werkkamer een proceskalender opgesteld, waarin wordt aangegeven wanneer welke activiteit wordt opgepakt.

Door De Werkkamer is ook een overzicht (proceskalender) opgesteld met activiteiten die de komende tijd moeten worden uitgevoerd met het bijbehorende tijdpad en verantwoordelijkheden. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in vier rubrieken:

 • Werkbedrijf;
 • basispakket en werkgeversdienstverlening;
 • baanafspraak en doelgroep;
 • overige.

Daarnaast is er nog een lijst met gerelateerde trajecten die niet direct in De Werkkamer worden besproken maar wel relevant zijn voor een succesvolle uitvoering van de afspraken.

Afgesproken is de voortgang van de activiteiten nauwgezet te bewaken. Op 1 juli 2014 zal de eerste balans worden opgemaakt.


 

 

Logo De Werkkamer