Jaarverslag 1987

Ook in het jaar 1987, waarover in dit verslag wordt gerapporteerd, werd - zoals de laatste jaren het geval is - over een veelheid van onderwerpen overleg gevoerd in de Stichting van de Arbeid.

Deze activiteiten vonden plaats in het kader van een twintigtal commissies en werkgroepen, waarvoor door het secretariaat ruim 100 vergaderingen werden voorbereid.

In het verslagjaar werden onder meer de gezamenlijke inspanningsverplichtingen van kabinet en sociale partners van eerdere jaren ten aanzien van scholing, bestrijding jeugdwerkloosheid, langdurige werkloosheid en verbetering werkloosheidscijfers, bevestigd.

Met betrekking tot het in de Stichting gevoerde overleg kan in het algemeen worden opgemerkt, dat - hoewel er zoals uit het verslag blijkt in enkele gevallen geen overeenstemming over een bepaald vraagstuk kon worden bereikt - de discussies worden gekenmerkt door een zakelijke en constructieve sfeer.