Jaarverslag 1988

Met het voorliggende verslag van werkzaamheden van de Stichting van de Arbeid wordt niet beoogd de lezer een chronologisch en compleet overzicht te bieden van alle, in het kader van de stichting besproken onderwerpen en uitgebrachte adviezen, met inbegrip van de daarin opgenomen standpunten alsmede van de overige ondernomen activiteiten. Dat zou een volumineus boekwerk opleveren en daarvoor heeft het het kleine secretariaat van de stichting aan de nodige tijd ontbroken.

Evenals bij voorgaande jaarverslagen, is daarom gekozen voor een beperkte opzet, waarbij is getracht de lezer een globale indruk te geven van de belangrijkste activiteiten die in 1988 in stichtingsverband door het bestuur en de vele commissies en werkgroepen zijn ondernomen.
Indien over een bepaald advies of uitgebracht rapport nadere inlichtingen worden gewenst, dan is het secretariaat uiteraard gaarne bereid die te verstrekken.

Gedurende de verslagperiode is in de commissies en werkgroepen verder gewerkt, binnen het kader dat was geschapen, met de in voorgaande jaren totstandgekomen centrale afspraken en aanbevelingen over een aantal aspecten van werkgelegenheidsbeleid.
Gedoeld wordt op het Stichtingsakkoord van 1982, op de centrale aanbevelingen gericht op de aanpak van de jeugdwerkloosheid uit 1985, alsmede op de aanbevelingen vervat in de rapporten van de tripartiete werkgroepen over aanpak van de jeugdwerkloosheid, de problematiek van de langdurig werklozen, het scholingsbeleid en verbetering van de werkloosheidscijfers, welke rapporten in 1986 en 1987 zijn vastgesteld en gebundeld onder de titels 'Samen voor Werk 1' en 'Samen voor Werk 2'.

Evenals in voorgaande jaren heeft gedurende de verslagperiode binnen commissies en werkgroepen van de stichting open en reƫel overleg plaatsgevonden in meer dan 100 vergaderingen.


's-Gravenhage, 29 juni 1989