Jaarverslag 1997

Verslag van werkzaamheden
mei 1998 - publicatienr. 1/98

Het op een wat later tijdstip in het jaar uitbrengen van een verslag van werkzaamheden bledt de gelegenheld voordien kennis te kunnen nemen van jaarverslagen van andere organisaties die evenals de Stichting van de Arbeid, een rol vervullen In de Nederlandse overlegeconomie.
Typerend voor die verslagen Is dat ze vrljwel alle geplaatst zijn in de context van (de successen van) het poldermodel, Ook In 1997 Is sprake geweest van een ware 'polder-hype', getuige de niet aflatende belangstelling voor het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen en sociaal-economische besluitvormlng.

Voor de Stichting zelf waren er in het achterliggende jaar in dat opzicht ook enkeie bijzondere momenten. Op 17 September ontvingen de belde voorzitters van de Stichting in Gütersloh de prestigieuze Carl Bertelsmann-prijs 1997 uit handen van Reinhard Mohn, de
voorzltter van het bestuur van de gelijknamige stichting. Deze Bertelsmann Stichting (genoemd naar de oprlchter van het Dultse media-concern Bertelsmann) kent jaarlijks een prijs van 300.000 DM toe aan één of meerdere Instellingen die innovatieve Ideeën en baanbrekende Inititatieven hebben ontwikkeld op soclaal-economisch, sociaal-cultureel of educatief terrein die anderen tot voorbeeld en navolging kunnen strekken.
De Stichting viel die eer te beurt voor de wijze waarop de afgelopen jaren inhoud Is gegeven aan het proces van collectieve onderhandelingen en in afstemming met de overheld een soclaal-economisch herstelbeleid is gevoerd.

Als tweede memorabele datum geldt 9 december 1997: de dag waarop een nieuw akkoord ten behoeve van het cao-overleg op middellange termijn door de voorzitters van de in de Stichting vertegenwoordigde organisaties werd ondertekend: de Agenda 2002.
Die dag werd tevens een Convenant over de toekomstige regeling van arbeidspensioenen tussen het kabinet en sociale partners in de Stichting van de nodige handtekeningen voorzlen.

Met dat alles werd een voorlopig hoogtepunt bereikt. En zoals dat bij het berelken van hoogtepunten gebruikelijk is, vormt een kritlsche bezinning op de (echte dan wel vermeende) successen op zo'n moment een logisch, onvermijdelijk en niet in de laatste plaats zinvolle bezigheid.
Aan zo'n kritlsche reflectie hadden overigens de voorzitters van de Stichting zelf al enige inhoud gegeven bij het in ontvangst nemen van de prijs, wijzend op de honderdduizenden die nog onvoldoende of niet hebben geprofiteerd van de oogst uit de polders. Ook elders werden geleideiijk wat kanttekeningen geplaatst bij de werking en de effectiviteit van het op dialoog en consensus gestoelde Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen.

'Holland ain't Heaven' meldde de Wallstreet Journal; nee, want hoewel polders gekenmerkt worden door vaak fraaie hemelgewelven, pakken soms ook dreigende wolken zich daarboven samen. De kunst is en blijft om onder alle omstandlgheden het hoofd koel en vooral boven water te houden.
Gelukkig is dat ook het afgelopen jaar opnieuw mogeiijk gebleken.