Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen

Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen

Klokkenluiden kan grote gevolgen hebben. Klokkenluiden zet de relatie met de werkgever ernstig onder druk, hetgeen de klokkenluider niet zelden op ontslag of een andere vorm van benadeling komt te staan. Ook kan de betrokken onderneming in diskrediet worden gebracht en schade lijden.

De Stichting van de Arbeid wil met de Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een open bedrijfscultuur waarin misstanden veilig kunnen worden gemeld en de ontwikkeling van regelingen op ondernemings- en/of bedrijfstakniveau die het melden van vermoedens van misstanden in goede banen kunnen leiden. In de Verklaring is ook een modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand opgenomen.

De Verklaring en de modelregeling zijn aangepast naar aanleiding van de Wet bescherming klokkenluiders die op 18 februari jl. in werking is getreden. De Wet bescherming klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie en vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers zijn verplicht hun interne procedures voor meldingen van misstanden aan te passen aan de nieuwe wet.

Lees de geactualiseerde verklaring.