Bouwvakkers op een constructie

Sociale Zekerheid en Zorg

In Nederland zijn werknemers in loondienst verplicht verzekerd, onder andere tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen beschermen werknemers tegen inkomensverlies. De uitvoering en uitwerking van werknemersverzekeringen staan centraal in de Stichting van de Arbeid.


Daarnaast houdt de stichting zich ook bezig met het voorkomen van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook re-integratie in werk en uitstroom uit de uitkering zijn belangrijke thema’s.

Om dit te bewerkstelligen brengt de Stichting van de Arbeid aanbevelingen en handreikingen uit aan cao-partijen en adviseert de Stichting de politiek op het gebied van sociale zekerheid.

Uitvoering

UWV verzorgt de uitvoering van de wettelijke werknemersverzekeringen. Naast het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het verstrekken van een uitkering houdt UWV zich bezig met het begeleiden van mensen naar werk.
Hoewel de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) in beginsel publiek verzekerd zijn door het UWV heeft een werkgever de mogelijkheid om zich hiervoor privaat te verzekeren.

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Een werkgever is verplicht om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Na deze twee jaar ziekte kan een werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard een Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)-uitkering ontvangen. In het MLT-advies van de SER (Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving, juni 2021) wordt een drempelverlaging van 35% naar 15% voorgesteld. Overigens kunnen werkgevers een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Deze verzekering voorziet in het financiële risico dat werkgevers lopen bij loondoorbetaling bij ziekte en andere daarbij behorende verplichtingen.

Werkloosheid

De WW biedt een werknemer bescherming tegen werkloosheid. Een werkzoekende kan een WW-uitkering aanvragen via werk.nl en kan bij UWV terecht voor hulp bij het vinden van een baan of voor vragen over de uitkering.

Overigens zijn in veel cao’s afspraken gemaakt over een private aanvulling op de WW en WGA, beter bekend als het derde WW-jaar.