Bouwvakkers op een constructie

Sociale Zekerheid en Zorg


In Nederland zijn werknemers in loondienst verplicht verzekerd, onder andere tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen beschermen werknemers tegen inkomensverlies. De uitvoering en uitwerking van werknemersverzekeringen staan centraal in de Stichting van de Arbeid.


Daarnaast houdt de stichting zich ook bezig met het voorkomen van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook re-integratie in werk en uitstroom uit de uitkering zijn belangrijke thema’s.

Om dit te bewerkstelligen brengt de Stichting van de Arbeid aanbevelingen en handreikingen uit aan cao-partijen en adviseert de Stichting de politiek op het gebied van sociale zekerheid.

Uitvoering

UWV verzorgt de uitvoering van de wettelijke werknemersverzekeringen. Naast het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en het verstrekken van een uitkering houdt UWV zich bezig met het begeleiden van mensen naar werk.
Hoewel de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) in beginsel publiek verzekerd zijn door het UWV heeft een werkgever de mogelijkheid om zich hiervoor privaat te verzekeren.

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Een werkgever is verplicht om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Na deze twee jaar ziekte kan een werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard een Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)-uitkering ontvangen. Op 20 december 2018 heeft de minister van SZW afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties over loondoorbetaling bij ziekte. Ook maakte de minister afspraken met werknemersorganisaties over de in het regeerakkoord van 2017 voorgestelde bezuinigingen op de WIA.

Werkloosheid

De WW biedt een werknemer bescherming tegen werkloosheid. Een werkzoekende kan een WW-uitkering aanvragen via werk.nl en kan bij UWV terecht voor hulp bij het vinden van een baan of voor vragen over de uitkering.

Per 1 januari 2016 is de maximale duur en opbouw voor de WW en voor de WGA beperkt. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken de versobering van die duur en opbouw via cao-afspraken te repareren. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een private aanvulling op de WW en WGA, beter bekend als het derde WW-jaar.