Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen : handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

In het WIA-rapport van juli 2020 is door de Stichting van de Arbeid geconstateerd dat de afgelopen jaren met name cao-afspraken zijn gemaakt die gericht zijn op inkomensaanvullingen ten aanzien van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

© Liesbeth Sluiter

Dit terwijl voor verhoging van de arbeidsparticipatie de gehele keten van preventiebeleid, arbeidsomstandighedenbeleid, verzuimbegeleiding, re-integratiebeleid en inkomensbeleid van belang is. In een aantal sectoren zijn afspraken gemaakt die zien op andere delen van de keten. Daarom heeft de Stichting naar aanleiding van haar rapport een handreiking opgesteld met ‘best practices’. Het betreft (cao-)afspraken die zien op de verschillende schakels in de ketenbenadering. Met de handreiking wordt beoogd om cao-partijen aan de hand van voorbeelden van andere sectoren en ondernemingen te stimuleren en te inspireren om ook dergelijke cao-afspraken te maken of aanpakken te ontwikkelen.

Download de handreiking