Tweede voortgangsrapportage ‘Aanvalsplan witte vlek pensioen’ met aanscherpingen

De Stichting van de Arbeid heeft minister Schouten de tweede voortgangsrapportage over de uitwerking van het ‘Aanvalsplan witte vlek’ gestuurd en daarin ook een aantal aanscherpingen van de actiepunten opgenomen. Het gaat om het aanvalsplan dat in 2020 is opgesteld door de Stichting om het aantal werknemers dat geen pensioenopbouw heeft, terug te dringen. In de brief wordt op verzoek van de minister ook ingegaan op een aantal onderdelen uit het aanvalsplan dat aangescherpt kan worden en wordt de stand van zaken toegelicht met betrekking tot het nog uit te brengen advies over de pensioenopbouw onder zelfstandigen.

‘Aanvalsplan witte vlek’

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en de samenwerking met andere partijen nodig is. Met deze tweede voortgangsrapportage, die aan de minister van Participatie, Armoedebeleid en Pensioen is aangeboden, laat de Stichting zien hoe het ervoor staat met de uitwerking van de 22 actiepunten en op welke onderdelen de Stichting mogelijkheden ziet om de actiepunten aan te scherpen. Doel van sociale partners is om met medewerking van andere partijen in 2030 het aantal werknemers zonder pensioenopbouw te halveren. In december 2021 heeft de Stichting van de Arbeid de eerste voortgangsrapportage uitgebracht.

Aanscherpingen in aanvalsplan en reactie minister  

In de brief aan de minister wordt naast een concrete reductiedoelstelling van het aantal werknemers zonder pensioenopbouw, onder meer ook gepleit voor een wettelijke plicht om onder meer op de loonstrook en de jaaropgave aan te geven indien een werknemer geen pensioen opbouwt. Tevens wordt in de brief aangegeven dat op korte termijn nog wordt terug gekomen op een aantal onderdelen. Op 17 oktober 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een Kamerbrief gereageerd op de brief van de Stichting van de Arbeid en deze grotendeels omarmd.