Nalevingsrapportage 2021-2022 Code Pensioenfondsen verschenen

De naleving van de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF). Bij de nalevingsrapportage 2021-2022 heeft de commissie, onder voorzitterschap van Yvonne van Rooy, vooral gekeken naar de rapportage over missie, visie en strategie.

Missie, visie en strategie

De norm om te rapporteren over missie, visie en strategie wordt door pensioenfondsen goed nageleefd (92%). Wel is de manier waarop gerapporteerd wordt heel verschillend. Dit weerspiegelt volgens de Monitoringcommissie de grote diversiteit tussen pensioenfondsen. De MCPF benadrukt dat het voor alle fondsen van belang dat missie, visie en strategie vitaal blijven door een actieve dialoog met stakeholders. In het algemeen voeren pensioenfondsen met veel stakeholders (zoals deelnemers, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen, werkgevers, intern toezicht en sociale partners) veel overleg maar is de manier waarop dit overleg gevoerd wordt vaak afhankelijk van het type stakeholder. De MCPF adviseert om in het stakeholdersoverleg een combinatie van verantwoording en communicatie-instrumenten in te zetten

Naleving diversiteit

In de jaarlijkse rapportage over diversiteit, constateert de MCPF dat 83 fondsen twee of meer vrouwen in het bestuur hebben. Deze fondsen vertegenwoordigen ruim 90% van het totaal aantal deelnemers en beheren ruim 90% van het beheerde pensioenvermogen. Deze percentages zijn ruim 97% als ook gekeken wordt naar de fondsen die minimaal één vrouwelijk bestuurder hebben. Wel constateert de MCPF dat er nog steeds een aantal fondsen is dat noch een vrouw, noch een jongere in het bestuur heeft.

Herziening Code

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zullen komend jaar werken aan een herziening van de Code Pensioenfondsen. De laatste herziening was in 2018. Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel en maatschappelijke ontwikkelingen achten beide partijen het gewenst de Code opnieuw tegen het licht te houden waarbij tevens gekeken wordt naar de ervaringen die zijn opgedaan door de Monitoringscommissie.

Download de Nalevingsrapportage MCPF 2021 – 2022