Stichting van de Arbeid: meer oog voor de werkende mantelzorger

Vandaag, 10 november, is de dag van de mantelzorg. Een kwart van de werknemers combineert het betaalde werk met de zorg voor een naaste. In de sector Zorg en Welzijn is zelfs een derde van de medewerkers mantelzorger. Dat gaat vaak goed, maar soms is die combinatie lastiger te maken. Zeker naarmate de zorgtaken intensief zijn. 45% van de werkende mantelzorgers vindt het lastig om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Toch is het belangrijk om dit te doen. In de toekomst kan de druk op mantelzorgers toenemen door een krappere arbeidsmarkt en door toenemende vergrijzing.

© Shutterstock / ALPA PROD

Het bespreekbaar maken op de werkvloer van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, is dan ook essentieel. Het blijkt nog niet vanzelfsprekend dat leidinggevenden en werknemers met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp. Het is dan ook goed om hierbij stil te staan en te bekijken hoe hier extra aandacht aan gegeven kan worden.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om binnen de mogelijkheden te komen tot wederzijds werkende afspraken en oplossingen. Tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en vitale organisaties. Tevens kan het verzuim en uitval voorkomen.
Werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid willen op de dag van de mantelzorg waardering uitspreken voor de mantelzorgers en arbeidsorganisaties oproepen meer oog te hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Handreiking werk en mantelzorg die gemaakt is door TNO en het ministerie van SZW, in samenwerking met de Stichting van de Arbeid, kan daarbij behulpzaam zijn.

Per persoon is de behoefte verschillend. Ruimte voor maatwerk dient geboden te worden, rekening houdend met de specifieke omstandigheden. Wederzijdse flexibiliteit binnen de aard van het werk helpt om mantelzorgers te ontlasten en voor begrip en loyaliteit te zorgen.

Dit kan ertoe leiden dat sociale partners nadere afspraken maken, ook los van cao’s. Denk aan flexibele werktijden of thuis kunnen werken. Belangrijk is ook om kennis en informatie specifiek onder de aandacht te brengen bij O&O-/A&O-fondsen, die naar behoefte branchespecifieke afspraken en activiteiten kunnen stimuleren, organiseren en financieren.

De Stichting van de Arbeid is voornemens samen met Werk & Mantelzorg een inspiratiedocument te publiceren. Het inspiratiedocument geeft een handelingsperspectief om het thema werk en mantelzorg te agenderen op sector- en organisatieniveau en bevat concrete tips en praktijkvoorbeelden om mantelzorg bespreekbaar te maken en te komen tot maatwerkoplossingen.