Regeling voor sectoraal maatwerk

Regeling voor sectoraal maatwerk

Het ministerie van SZW heeft een tijdelijke Regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden van sociale partners, O&O-fondsen en andere partijen kunnen subsidie aanvragen voor scholing, ontwikkeladviezen, EVC en begeleiding naar ander werk.

De doelgroep zijn werknemers die dreigen hun baan te verliezen. Met begeleiding en zo nodig scholing kan worden voorkomen dat zij zonder werk komen te zitten. Download de regeling die op 2 maart 2021 in de Staatscourant is gepubliceerd of ga naar de website voor een samenvatting van de regeling.

Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat er binnen de aanvragende sector draagvlak is voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Wanneer het echter niet mogelijk is dat werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijke aanvraag indienen, dan dient de aanvraag aan de Stichting van de Arbeid te worden voorgelegd om te bepalen of er toch sprake is van voldoende draagvlak. Lees de procedure voor niet-paritaire aanvragen.