Fietskoerier op straat

Arbeidsmarktprojecten


De Stichting van de Arbeid is betrokken bij een aantal arbeidsmarktprojecten. Het gaat om projecten om arbeidsmarktpositie van 50-plussers te vergroten, plannen voor specifieke sectoren en arbeidsmarktprojecten voor (potentiële) werklozen.


Deze projecten zijn begonnen tijdens de laatste economische crisis met als doel de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden te verbeteren, vakmanschap te behouden, werkloosheid te voorkomen en duurzame werkgelegenheid te bevorderen.

Arbeidsmarktprojecten voor oudere werknemers

Actieplan Perspectief voor 50-plussers

De Stichting van de Arbeid werkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen in het actieplan Perspectief voor 50-plussers. Doel van dit project is om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren.

Onderdeel van het actieplan zijn:

  • De experimenten Meer werk voor vijftigplussers.
  • Een communicatiecampagne om de vooroordelen over vijftigplussers weg te nemen.
  • Een (gratis) ontwikkeladvies voor 45-plussers.

In 2020 is dit actieplan (pdf) door een extern onderzoekbureau geëvalueerd. Minister Koolmees heeft via een brief de Kamer hier op 29 september 2020 over geïnformeerd.

Beleidsagenda 2020

In 2011 heeft de Stichting van de Arbeid de Beleidsagenda 2020 gepubliceerd. Daarin is de doelstelling opgenomen dat in 2020 het aantal werkende 55-plussers niet meer verschilt van de 55-minners. Om dat doel te bereiken is deze actieagenda ontwikkeld.

Actieplan Europese sociale partners

De Europese sociale partners hebben ook maatregelen afgesproken om het voor oudere werknemers makkelijker te maken om tot hun pensioen actief te blijven op de arbeidsmarkt. Daarbij moet onder andere de overdracht van kennis en ervaring tussen generaties worden bevorderd. Er moet gewerkt worden aan een cultuur van verantwoordelijkheid, commitment, respect en waardigheid waarbij alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, naar waarde worden geschat. Deze raamovereenkomst (pdf) bevat een oproep aan sociale partners in de EU-landen om dit te bewerkstelligen.

Arbeidsmarktprojecten als crisismaatregel

Sectorplannen

Tussen 2013 en 2019 zijn door sociale partners, vaak in samenwerking met gemeenten en regio’s, in tal van sectoren en regio's sectorplannen uitgevoerd.

Geld voor crisisbestrijding

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de regering 600 miljoen euro ter beschikking zou stellen voor crisisbestrijding. Om deze subsidie te verkrijgen, moest dan wel 50 procent cofinanciering door de aanvragende partijen worden ingebracht. Deze subsidieregeling leidde ertoe dat werkgeversorganisaties, vakbonden en regionale partijen er hard aan hebben gewerkt om hun sector en regio sterker uit de economische crisis te laten komen.

Dit werd gedaan door van-werk-naar-werk-trajecten op te zetten en door werknemers bij en om te scholen via kortdurende cursussen. Maar ook met langdurige leerwerktrajecten zodat ook vijftigers weer een beroepsopleiding konden volgen. Ook werden competentietesten en vitaliteitstesten aangeboden aan werknemers en specifieke afspraken gemaakt om jongeren én ouderen aan werk te helpen. Vaak lag de financiering en uitvoering van de plannen bij de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) en Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfondsen (A&O).

Evaluatie in 2019

In totaal is voor meer dan een miljard euro geïnvesteerd waarvan zo’n 400 miljoen afkomstig was van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Sectoren en regio’s zorgden voor op hun beurt voor meer dan 600 miljoen euro. Sectorplannen tot een succes maken betekent maatwerk. Ieder plan is weer anders. In 2019 zijn de sectorplannen geëvalueerd en heeft SEO/ECBO zijn rapport gepubliceerd. De politiek kan hieruit lessen kan trekken voor toekomstige crisisbestrijding.

Wie meer wil weten over de inhoud van de diverse plannen kan de blogs van Seger Pijnenburg lezen die in 2015 een aantal projecten heeft bezocht. Er is ook een filmpje van de slotconferentie Een schat aan ideeën.

Film schat van ideeën

Aftermovie bijeenkomst Schat van ideeën

Arbeidsmarktprojecten om werklozen snel weer aan het werk te helpen


Doorstart naar werk – de DWSRA-pilots

Tussen juni 2016 en juli 2019 was de subsidieregeling van het ministerie van SZW Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) van kracht. Doel was om kortdurende werklozen en mensen die werkloos dreigden te raken zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

Binnen het project werd uitgetest hoe de dienstverlening en samenwerking tussen de betrokken partijen kon worden verbeterd. Het gaat dan om sociale partners, UWV, gemeenten, O&O-fondsen en andere betrokkenen.

Aanleiding voor dit traject is het SER-advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren van 20 februari 2015.