Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn

Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn

De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) verzoeken de minister van BZK om de bevindingen van de evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn.

In een brief d.d. 15 juli 2020 aan de Tweede Kamer schrijft minister Ollongren van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van zaken over het Huis voor klokkenluiders. Zij geeft aan dat het evaluatie-onderzoek Wet Huis voor klokkenluiders enkele maanden is uitgelopen en eind augustus zal worden opgeleverd. Verder is haar ministerie bezig met de voorbereiding van het wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. De minister heeft besloten de bevindingen uit de evaluatie, die mogelijk tot wetswijzigingen zullen leiden, niet mee te nemen in de implementatie van de richtlijn maar als twee gescheiden wetstrajecten te behandelen.

Sociale partners vinden dit niet wenselijk omdat een apart wetstraject onnodige vertraging zal opleveren, waar het Huis voor klokkenluiders niet bij gebaat is. Zij dringen daarom aan op herziening van het besluit van de minister.

Lees de brief van de Stichting van de Arbeid over de evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn