Stichting van de Arbeid informeert cao-partijen over evaluatie PAWW-regeling en vervolgproces

De huidige verzamel-cao’s voor de Private Aanvulling WW en WGA (‘derde WW-jaar’) lopen op 1 oktober 2022 af. In dat verband is in 2017 afgesproken dat de Stichting van de Arbeid de regeling uiterlijk 1 juli 2021 zal evalueren. Dit om tijdig de voorbereidingen te kunnen treffen op het vervolg vanaf 1 oktober 2022. Zo zullen cao-partijen en de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) ruim voor deze datum al acties moeten ondernemen.

© Liesbeth Sluiter

Belangrijkste conclusies evaluatie

De keuze om aangesloten te blijven of aan te sluiten bij de PAWW-regeling is aan decentrale cao-partijen, ook na 1 oktober 2022. Er is reden om aan te nemen dat een huidige cao-afspraak over de PAWW-regeling voor veel werknemers zal worden voortgezet. Daarmee is er ook een bestaansrecht voor de stichting SPAWW om de activiteiten te continueren.
De Stichting van de Arbeid hecht aan het continueren van de betrokkenheid bij SPAWW in de vorm van voordracht van leden van het bestuur en een regelmatig bestuurlijk overleg tussen SPAWW en de Stichting van de Arbeid. Daarnaast wordt ook een blijvende betrokkenheid bij de uitvoering zoals nu is vormgegeven via een klankbordgroep gewenst. Dit teneinde snel stappen te kunnen zetten indien zich in de uitvoering problemen manifesteren.
Wat betreft de regeling is er een duidelijke meerderheid voor het handhaven van een uniforme bijdrage en de regeling niet uit te breiden met re-integratieactiviteiten.
Met het oog op de voorbereidingen ten behoeve van een verlenging of het tijdig niet verlengen door cao-partijen, is destijds besloten de evaluatie ruim een jaar voor expiratiedatum af te ronden. Met de brief brengt de Stichting cao-partijen op de hoogte van de resultaten van deze evaluatie.

Vervolgproces

De Stichting van de Arbeid wijst cao-partijen op de noodzaak nog dit jaar onderling het gesprek aan te gaan over (het vervolg van) de afspraak voor de private aanvulling WW en WGA vanaf 1 oktober 2022, die zijn oorsprong kent in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Het is belangrijk dat de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) tijdig de voorbereidende werkzaamheden kan oppakken ten behoeve van cao-partijen om vanaf 1 oktober 2022 nieuwe verzamel-cao’s in te dienen.

Lees meer in deze brief aan cao-partijen (pdf)