Stand van zaken hervorming arbeidsmarkt

Het kabinet en in het bijzonder de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert sinds het aantreden van het kabinet Rutte IV intensief overleg met de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, over de hervorming van de arbeidsmarkt. Daarbij spelen de aanbevelingen uit het zogenoemde ‘MLT-advies’ (middellange termijnadvies) van de SER en de uitgangspunten uit het coalitieakkoord een belangrijke rol.

© Liesbeth Sluiter

Meer zekerheid

De uitwerking moet ertoe leiden dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Ook moeten andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, zzp) beter worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit in het ondernemerschap. Met het oog op de verschuivingen in werkgelegenheid door de grote transities wordt beoogd de komende jaren een adequate infrastructuur te realiseren voor mensen die van baan willen of moeten veranderen.

Kamerbrieven

Over de stand van zaken en de resultaten van het overleg tussen het ministerie van SZW en de Stichting van de Arbeid wordt de Tweede Kamer met regelmaat middels Kamerbrieven geïnformeerd.

Relevante Kamerbrieven: