Nalevingsrapportage 2020-2021 Code Pensioenfondsen verschenen

Nalevingsrapportage 2020-2021 Code Pensioenfondsen verschenen

De naleving van de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF). Bij de nalevingsrapportage 2020-2021 lag de focus van de commissie vooral op het interne toezicht.


De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen concludeert in haar Nalevingsrapportage 2020-2021 dat de Code Pensioenfondsen kan rekenen op een breed draagvlak. Specifiek is onderzocht hoe het intern toezicht de Code Pensioenfondsen gebruikt en toeziet op de naleving ervan. De Code Pensioenfondsen blijkt een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van goed pensioenbestuur waaronder het interne toezicht.

Intern toezicht

De commissie adviseert interne toezichthouders een toezichtvisie op te stellen, om de rol en agenda van het toezichtorgaan te verduidelijken. Een dergelijke toezichtvisie kan ook aandacht schenken aan de naleving van de Code door het bestuur en deze dus meer expliciet maken.

Herziening Code

De Code uit 2014 is nu nog thematisch opgesteld. Met het oog op de stelselvernieuwing zal de Code voor een tweede keer worden herzien, zodat deze past bij de ontwikkelingen in governance zoals de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die voorschrijft. Hieraan zal komend jaar door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid worden gewerkt. De bevindingen uit de nalevingsrapportage(s) van de MCPF worden hierin meegenomen.

Diversiteit pensioenbestuur

De norm voor diversiteit van de besturen vraagt om minstens een jongere en een vrouw in het bestuur. Inmiddels heeft 91% van de deelnemers in Nederland een pensioenfonds met een bestuur waarin twee of meerdere vrouwen zitting hebben. Het vinden van bestuursleden onder de 40 jaar blijft wel een uitdaging. Enkele fondsen voldoen bijvoorbeeld niet meer aan de norm omdat hun jongere bestuursleden in de zittingstermijn 40 jaar zijn geworden. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie zullen komende tijd vooral aandacht besteden aan de twintig fondsen bij wie het nog niet is gelukt een vrouw en een jongere te vinden voor het pensioenfondsbestuur.

Download de Nalevingsrapportage Monitoringcommisie 2020 – 2021