Bijdrage van de sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma – 2024

De Stichting van de Arbeid heeft een bijdrage opgesteld waarin de Nederlandse sociale partners kort toelichten hoe zij hebben bijgedragen aan het bereiken van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen.

Dit verslag, dat als bijlage bij het NHP wordt gevoegd, bevat de belangrijkste bijdragen en activiteiten in het afgelopen jaar van sociale partners op nationaal niveau. Dit spitst zich toe op de onderwerpen die nauw verbonden zijn aan het NHP en de voorgenomen hervormingen in het arbeidsmarktbeleid. Daarmee vormt dit geen uitputtende lijst van alle activiteiten die door de Stichting van de Arbeid zijn ondernomen.

Jaarlijks stellen de EU-lidstaten hun eigen Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) op waarin zij rapporteren over de implementatie en initiatieven met betrekking tot voorgenomen hervormingen en investeringen. De Nederlandse regering heeft de goede gewoonte om elk jaar met sociale partners de conceptversie van het NHP te bespreken. De inhoud van het NHP komt echter geheel voor rekening van de regering, daarom krijgen sociale partners de mogelijkheid om hier zelfstandig op te reageren.

Lees hier de hele bijdrage