Brief aan decentrale partijen over passende stagevergoeding

De Stichting van de Arbeid heeft een brief aan decentrale cao-partijen en ondernemingen vastgesteld over het bieden van een passende stagevergoeding aan mbo-stagiairs (bol).

© Liesbeth Sluiter

Een van de afspraken in het Stagepact MBO 2023-2027, ondertekend door onder andere de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, is te stimuleren dat werkgevers aan bol-studenten een passende stagevergoeding bieden bovenop de onkostenvergoeding. De Stichting van de Arbeid geeft uitvoering aan die afspraak door cao-partijen en ondernemingen op te roepen hierover (cao-)afspraken te maken.

In haar brief geeft de Stichting aan wat onder onkostenvergoeding en stagevergoeding wordt verstaan. Zij wijst erop dat het aan sectoren en bedrijven is om te bepalen wat in een concrete situatie onder een onkostenvergoeding valt. Ook de hoogte van een stagevergoeding wordt door de sector of het bedrijf vastgesteld. Deze kan afhankelijk zijn van het type stage (snuffelstage, meewerkstage) en de mate waarin de stagiair bijdraagt aan de bedrijfsvoering.

Download de brief over het bieden van passende stagevergoedingen

Download hier het Besluit waarin dieper op de fiscale aspecten wordt ingegaan