Brief aan decentrale partijen om witte vlek pensioen tegen te gaan

Brief aan decentrale partijen om witte vlek pensioen tegen te gaan

De Stichting van de Arbeid doet in een brief aan decentrale partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijk overleg, een oproep om zich in te zetten om het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt (de zogenaamde ‘witte vlek pensioen’) te verminderen. De bij de Stichting aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zich ten doel gesteld de witte vlek ultimo 2027 te halveren en decentrale partijen spelen daarbij een belangrijke rol.

© Rechtenvrij

Download de brief over Vermindering aantal werknemers zonder pensioenopbouw

Aanvalsplan Witte Vlek

In 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een ‘Aanvalsplan Witte Vlek’ opgesteld met 22 actiepunten. Een daarvan is de oproep aan cao-partijen en ondernemingen om (meer) maatregelen te treffen die leiden tot het verkleinen van de witte vlek. In de brief worden aanbevelingen gedaan aan zowel cao-partijen en ondernemingen die (nog) geen pensioenregeling hebben afgesproken als aan cao-partijen en ondernemingen waar dat wel het geval is.

Geen pensioenregeling

Decentrale partijen worden opgeroepen - indien er bij een onderneming of sector geen pensioenregeling is - serieus te onderzoeken op welke wijze deze wel kan worden gerealiseerd en dit onderzoek in ieder geval elke drie jaar te herhalen. Werkgevers worden in dat verband overigens verplicht om hun werknemers met enige regelmaat erop te wijzen dat ze geen pensioen opbouwen. Als werknemers een compensatie krijgen om zelf hun pensioen op te bouwen, wordt geadviseerd die werknemers in staat te stellen om elke drie jaar een financieel advies in te winnen.

Wel een pensioenregeling

Als er wel een pensioenregeling is, wordt opgeroepen nog eens kritisch te kijken naar eventuele toetredingsvoorwaarden. Overigens geldt daarbij dat een wachttijd binnenkort wettelijk niet meer mogelijk is en dat de wettelijke toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Ook wordt opgeroepen om te kijken of de werkingssfeer van verplichtgestelde regelingen kan worden uitgebreid en of de mogelijkheid voor vrijwillige aansluiting kan worden verruimd.

Monitoring

De Stichting van de Arbeid zal de komende jaren de witte vlek pensioen blijven monitoren en bezien in hoeverre gevolg wordt gegeven aan de oproep aan decentrale partijen.