Stichting van de Arbeid van start met verzekeringsplicht zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid is gestart met het traject om te komen tot een voorstel voor een betaalbare en toegankelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. De werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg, die het voorstel gaat uitwerken, is daartoe aangevuld met twee organisaties van zelfstandigen. Het Platform van Zelfstandigen Organisaties (PZO) sluit aan bij de delegatie van werkgeverszijde en FNV Zelfstandigen versterkt de delegatie aan werknemerskant.

Onderdeel van het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (hierna: Pensioenakkoord) d.d. 5 juni jl. is een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht en daarover in gesprek te gaan met zelfstandigenorganisaties.

Visie op verzekeringsplicht

De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk om zelfstandigenorganisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de werkgroep de gelegenheid te geven hun visie op de invulling van de verzekeringsplicht kenbaar te maken. Daarom organiseert de Stichting in november een bijeenkomst waar organisaties van zelfstandigen worden uitgenodigd hun ideeën in te brengen over de manier waarop dit voorstel vormgegeven zou kunnen worden. 
Daarnaast inventariseert de Stichting van de Arbeid diverse aspecten van een verzekeringsplicht, zoals de kosten en wijze van uitvoering. Hiervoor raadpleegt zij het ministerie van SZW, UWV, het Verbond van Verzekeraars en de Kroonleden van de SER.

Bestaande arrangementen

De zogeheten schenkkringen, waartoe onder andere de Broodfondsen behoren, wordt gevraagd informatie te verstrekken over bestaande arrangementen die zijn aangegaan om het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen af te dekken. Het gaat daarbij onder andere om de omvang, kosten, dekking en duur van de arrangementen.
De Stichting van de Arbeid streeft ernaar begin 2020 een voorstel te presenteren aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadere informatie:

Femke van Zijst 06 33313016 of per mail info@stvda.nl.