Zes denkrichtingen voor waardeoverdracht kleine pensioenen

In de afgelopen maanden heeft de Stichting van de Arbeid in goede samenwerking met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van SZW gesproken over de waardeoverdracht van kleine pensioenen.

In 2019 heeft de Stichting aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de invoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen en in 2020 is hier nog nadere toelichting op gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat automatische waardeoverdracht mogelijk is gemaakt voor alle kleine pensioenen bij pensioenfondsen en kleine DC-regelingen bij verzekeraars. Voor DB-regelingen bij verzekeraars was echter eerst verder onderzoek nodig en de Stichting heeft de minister nu geïnformeerd wat er uit dat onderzoek naar voren is gekomen.

De Stichting heeft gezocht naar mogelijke oplossingen voor de waardeoverdracht van kleine DB-regelingen bij verzekeraars waarin enerzijds pensioenbehoud geborgd kan worden en anderzijds substantiële bijbetalingsverplichtingen voor werkgevers voorkomen worden. De Stichting heeft een zestal denkrichtingen verkend en getoetst aan bovenstaande twee uitgangspunten. De kansrijkste denkrichting is om te wachten tot uiterlijk de einddatum van de transitiefase van de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) aangezien er dan geen actieve DB-regelingen meer zijn.

Door de introductie van de Wtp kan er op de einddatum van de transitiefase aan de ontvangende kant geen sprake meer zijn van bijbetaling. Bij de uitgaande waardeoverdrachten bestaat echter nog steeds het risico tot bijbetaling. In 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars aangegeven dat verzekeraars bereid zijn deze bijbetalingslast aan de overdragende kant voor hun rekening te nemen. Dat aanbod ging wel uit van het wettelijke uitgangspunt van een vrije keuze voor iedere verzekeraar om kleine pensioenen al dan niet mee te laten lopen in het circuit van automatische waardeoverdracht. Hierbij bepaalt een uitvoerder per regeling of er wordt meegedaan aan automatische waardeoverdracht. Als er gekozen wordt om mee te doen, dan geldt dat voor alle kleine pensioenen binnen die regeling.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid