Werkprogramma Taskforce voor diversiteit en inclusie bij pensioenfondsen

De Stichting van de Arbeid vindt een zorgvuldige samenstelling van pensioenfondsorganen belangrijk voor de kwaliteit van besluitvorming. Divers samengestelde teams, met ruimte voor uiteenlopende invalshoeken en perspectieven, komen tot betere besluiten dan teams waarin deze ruimte er minder of niet is.

Code pensioenfondsen 2024

In de hernieuwde Code Pensioenfondsen 2024 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid voortgebouwd op de code uit 2018. De meeste normen zijn daarin niet gewijzigd, maar het thema diversiteit is wel uitgebreid. Aan de twee bestaande normen voor diversiteit (de dimensies geslacht of gender èn leeftijd) is sociaal-culturele diversiteit toegevoegd. Ook zouden pensioenfondsen over een schriftelijk beleid en een planmatige aanpak moeten beschikken om diversiteit en inclusie te bevorderen. Bij het verschijnen van de Code 2024 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid tevens aangekondigd een taskforce in te zullen stellen om diversiteit bij pensioenfondsen te stimuleren.

Taskforce diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Recent is de ‘Taskforce diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie voor pensioenfondsen’ ingesteld, waarin onafhankelijk deskundigen, sociale partners en pensioenfondsvertegenwoordigers zitting hebben. De taskforce is vooral bedoeld om in overleg met relevante partijen te komen tot signaleren, aanjagen en inspireren. In mei 2024 heeft de taskforce haar werkplan voor de komende periode gepresenteerd. Het werkplan van de Taskforce diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is hier te downloaden.