Commentaar op de implementatiewet EU-klokkenluiders

Commentaar op de implementatiewet EU-klokkenluiders

De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) hebben de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hun commentaar aangeboden op het implementatiewetsvoorstel EU-klokkenluidersrichtlijn.

De Stichting en de ROP reageerden in een eerdere brief ook al kritisch op het voorontwerp, een aantal punten komt in deze brief weer terug. Zij verzoeken de leden van de Vaste Commissie om er bij het kabinet op aan te dringen dat hun voorstellen worden overgenomen.

In de brief met het commentaar wordt de volgorde van de memorie van toelichting aangehouden. Na een korte samenvatting volgt het uitgebreide commentaar.

Lees de brief aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken