Werken aan ons Pensioen: informatie over keuzebegeleiding

Op de website werkenaanonspensioen.nl is nieuwe informatie toegevoegd over keuzemogelijkheden en keuzebegeleiding bij het nieuwe pensioencontract. De inhoud op dit informatieplatform wordt vooral verzorgd door de Stichting van de Arbeid en is bedoeld voor organisaties en personen die momenteel en in de komende tijd betrokken zijn bij de invulling en besluitvorming van het nieuwe pensioencontract zoals sociale partners, pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs en ondernemingsraden.

Naast deze specifieke informatie wordt op deze website ook algemene informatie verstrekt door het ministerie van Sociale Zaken over bijvoorbeeld de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. 

Naar de website Werkenaanonspensioen.nl

Keuzebegeleiding

In het nieuwe pensioencontract zullen verschillende keuzemogelijkheden zijn voor deelnemers. Een deel van de keuzemogelijkheden worden wettelijk bepaald (waardoor elke deelnemer hiervan gebruik kan maken), andere keuzemogelijkheden worden door sociale partners bepaald (deelnemers kunnen dan alleen kiezen indien de mogelijkheid in de regeling is opgenomen). Daarbij is begeleiding van deelnemers (door vooral pensioenuitvoerders) van groot belang, omdat gemaakte keuzes van grote invloed kunnen zijn op de financiële situatie in specifieke situaties.

Beschikbare informatie

Tot op heden is er al veel informatie beschikbaar gesteld op het informatieplatform. Voor verschillende doelgroepen wordt onder meer ingegaan op het proces, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, randvoorwaarden, uitgangspunten en het benodigde kennisniveau om tot besluitvorming te komen. Specifieke informatie voor bijvoorbeeld pensioenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties gaat onder meer over de afschaffing van de doorsneesystematiek, het ‘transitie-FTK’, invaren, compensatie en het nabestaandenpensioen. Voor regelingen die ondergebracht zijn bij verzekeraars is onder andere informatie beschikbaar over de eerbiedigende werking van opgebouwd pensioen. Begin oktober zal geactualiseerde informatie op de website te vinden zijn over risicohouding (voor werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties en pensioenfondsen). Daarna zal spoedig de informatie over regelingen bij verzekeraars worden uitgebreid.

Werkenaanonspensioen.nl (informatie voor professionals)

Het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl is in januari 2022 gelanceerd en wordt met regelmaat geactualiseerd en van nieuwe informatie voorzien. Op dit moment ligt het Wetsvoorstel toekomst pensioenen nog voor behandeling in de Tweede Kamer en staat deze dus nog niet definitief vast. De transitie naar een nieuw pensioencontract is echter niet eenvoudig en kan een paar jaar in beslag nemen. Ten behoeve van de voorbereidingen wordt op deze website de informatie over het nieuwe pensioenstelsel zo kloppend (naar de laatste stand van zaken) en zo objectief mogelijk weergegeven.

Onsnieuwepensioen.nl (algemene publieksinformatie)

De website werkenaanonspensioen.nl is vooral bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de besluitvorming over een nieuw pensioencontract. Ten behoeve van algemene publieksinformatie over het nieuwe pensioenstelsel heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een aparte website met informatie gelanceerd: onsnieuwepensioen.nl.