Waardeoverdracht


Als de werknemer bij een nieuwe baan onder een andere pensioenregeling valt, kan hij het pensioen dat opgebouwd is bij de oude werkgever vaak meenemen. Dit noemen we waardeoverdracht.

Pensioen meenemen

Het recht op het pensioen dat is opgebouwd bij de oude werkgever blijft bestaan. Als de werknemer in dezelfde sector werkzaam blijft, bestaat de kans dat de nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling en dezelfde pensioenuitvoerder heeft. De opbouw van het pensioen loopt dan gewoon door.

Als de werknemer in de nieuwe baan onder een andere pensioenregeling valt dan kan de werknemer het bij de oude werkgever opgebouwde pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht). De werknemer kan er ook voor kiezen het bij de oude werkgever opgebouwde deel van het pensioen bij de oude pensioenuitvoerder te laten staan zonder dat voor dit deel verder premie betaald wordt (zogenaamde ‘slapersrecht’). De keuze is aan de werknemer.

Kleine pensioenen

Sinds 1 januari 2019 dragen pensioenuitvoerders een klein pensioen automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor een pensioen van meer dan € 2 en minder dan € 594,89 per jaar (bedragen 2023). Het opgebouwde kapitaal wordt toegevoegd aan het pensioen waarvoor de deelnemer momenteel premie inlegt. De deelnemer kan dus niet zelf kiezen voor het wel of niet overdragen van een klein pensioen.

Bijbetaling

Het kan zijn dat de oude of de nieuwe werkgever een bedrag bij moet betalen aan de pensioenuitvoerder als er voor waardeoverdracht wordt gekozen omdat pensioenuitvoerders verschillende rekenregels kunnen hanteren. De werkgever is niet verplicht hieraan mee te werken als de bijbetaling een bepaald bedrag te boven gaat.

Wanneer aanvragen

Vroeger moest binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht worden ingediend. Werknemers die na 2014 van baan zijn veranderd kunnen op ieder moment een aanvraag voor waardeoverdracht indienen.

Wettelijke regeling

Het is belangrijk dat werknemers niet een deel van het pensioen kwijtraken bij wisseling van baan. Waardeoverdracht kan hier een belangrijk middel voor zijn. Tot ver in de vorige eeuw bevorderde de Stichting van de Arbeid dit vooral via zelfregulering. Later is dit wettelijk geregeld.