Knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen

Knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen

Een oproep aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen op te lossen.

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees van SZW voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen.

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine (ouderdoms)pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk voor situaties waarin sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

In de praktijk is echter gebleken dat er zich twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Het eerst punt betreft de beperkte reikwijdte van de automatische waardeoverdracht, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen.

In de brief aan de minister doen de drie organisaties voorstellen om deze twee knelpunten weg te nemen.