Bijdrage van de sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma - 2019

Bijdrage van de sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma - 2019

De belangrijkste bijdragen van sociale partners om de Europese kerndoelen van de EU-2020-strategie te bereiken zijn in dit document opgenomen.

Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van sociale partners gedurende het afgelopen jaar om de Europese kerndoelen te bereiken. Dit betreft de bijdragen die tot stand zijn gekomen via overleg met de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verzocht om samen met het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 (NHP 2019) deze bijdrage naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen en de Engelse vertaling naar de Europese Commissie.